Post Tagged with: "Thai"

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน

กรุงเทพฯ – กรมพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย ร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรม 3 ด้าน เพื่อรองรับแผนงานประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพยากรบุคคลกับจังหวัด Tottori ของญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม SMEs ทั้งในไทยและจังหวัด Tottori เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต รถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชิ้นส่วนเครื่องบิน จังหวัด Tottori เป็นหนึ่งในเก้าจังหวัดในญี่ปุ่นที่ได้จัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น เพื่อปรับปรุงคุณภาพแรงงาน และฟื้นฟูภูมิภาคให้สอดคล้องกับรูปแบบทางเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ความร่วมมือครั้งนี้จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากประเทศไทยมีการขยายอุตสาหกรรมด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลหันมาให้ความสำคัญในการผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในอาเซียน และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนี้ในเอเชีย งานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ กำลังขาดแคลนแรงงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหา และสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น นอกจากนี้ ความร่วมมือด้านอุปกรณ์การแพทย์ และชิ้นส่วนเครื่องบินจะเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่ 20 เกี่ยวกับการพัฒนา และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ตลอดจนตามแผนงาน 20 ปีของกระทรวงแรงงานที่จะพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับแผนประเทศไทย 4.0   แหล่งข่าว: http://www.oananews.org/content/news/bussiness/dsd-japan-join-hands-ahead-thailand-40 […]

ผลการสำรวจ JCC : การสวรรคตของของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นในไทย

ผลการสำรวจ JCC : การสวรรคตของของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นในไทย

 เครดิตภาพ: สำนักข่าว AP ประชาชนชาวไทยซึ่งอยู่ในอาการโศกเศร้าได้เดินทางไปถวายความอาลัยด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ณ พระบรมมหาราชวัง   กรุงเทพฯ – หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok หรือ JCC กรุงเทพฯ) ซึ่งมีสมาชิกประเภทบริษัท จำนวนประมาณ 1,700 บริษัท ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบริษัทผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยที่เป็นสมาชิกหอการค้าจำนวน 30 องค์กร เมื่อวันที่ 14 และ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นผลกระทบต่อธุรกิจ หลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ของชาวไทย ผลการสำรวจพบว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม มี 7 บริษัท ได้สั่งหยุดงาน หรือให้พนักงานให้รอปฎิบัติงานที่บ้าน และในวันที่ 17 ตุลาคม ทั้ง […]

ญี่ปุ่น-ไทย จับมือเป็นหุ้นส่วนสนับสนุนธุรกิจ Startup

  รัฐบาลญี่ปุ่นและไทยกำลังมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่ (startup) ของประเทศของพวกเค้า ในการขยายกิจการและสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ โดยการจัดตั้ง Japan-Thailand Innovation Support Network หรือ JTIS  เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลญี่ปุ่นและไทยจะพิจารณากฎระเบียบที่จำเป็น และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หลังจากได้รับเสียงสะท้อนกลับจากภาคเอกชน องค์กรที่จัดตั้งขึ้นนี้จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ความเชื่อมโยงธุรกิจ startup ระหว่างญี่ปุ่นกับไทย การร่วมมือระหว่าง startup และบริษัทขนาดใหญ่ รวมทั้งการรวมกลุ่มระหว่างกัน ในการนี้ ได้มีธุรกิจ startup จำนวน 10 บริษัท และบริษัทขนาดใหญ่กว่า 20 บริษัท ของทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ และบริษัท สยามซีเมนต์ กรุ๊ป) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก องค์กรส่งเสริมธุรกิจ startup ที่ใหญ่ที่สุดจะให้ความร่วมมือด้วยเช่นกัน เนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจและบริการที่เกิดใหม่ต่างๆได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในกลุ่มประเทศเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา รัฐบาลของทั้งสองประเทศต่างมีความหวังว่า การเติบโตของกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการเติบโตมากขึ้น ในประเทศไทยนั้น การพัฒนาธุรกิจ startup กำลังเป็นเรื่องท้าทาย และรัฐบาลไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้อย่างเข้มข้น (intensive industry) นาย […]

ญี่ปุ่นขอรัฐบาลไทยส่งเสริมการลงทุน และดูแลผู้พักอาศัย

ญี่ปุ่นขอรัฐบาลไทยส่งเสริมการลงทุน และดูแลผู้พักอาศัย

นาย Fumio Kishida รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น และนายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้พบปะพูดคุยที่กระทรวงต่างประเทศ ของไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 แหล่งที่มาภาพ :  http://www.bangkokpost.com/news/general/955705/japan-asks-thai-government-to-nurture-investors-residents   นาย Fumio Kishida รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้ขอให้รัฐบาลไทยช่วยสรรค์บรรยากาศที่ดีสำหรับการลงทุน ให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่น รวมทั้งดูแลพลเมืองญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทย เนื่องจากมีบริษัทและชาวญี่ปุ่นอาศัยในไทยเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน มีบริษัทญี่ปุ่น 4,500 บริษัทในไทย และประเทศไทยถือเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ (indispensable partner) สำหรับญี่ปุ่น ในฐานะที่ทั้งสองประเทศกำลังจะฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ปีที่ 130 นาย Kishida กล่าวว่า เขาหวังว่า การประชุมจะกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มากขึ้น นายดอน กล่าวว่า ความร่วมมือด้านการเกษตรและเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคเป็นประเด็นสำคัญในการหารือทวิภาคีกับญี่ปุ่น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้ง 2 คน ยังได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Memorandum of Intent : […]