Post Tagged with: "free trade agreement"

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Shinzo Abe แถลงการณ์เกี่ยวกับ TPP

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Shinzo Abe แถลงการณ์เกี่ยวกับ TPP

แหล่งที่มาภาพ: Reuters   นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Shinzo Abe แถลงข่าวเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาว่า TPP จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนญี่ปุ่นทั้งผู้บริโภค คนงาน ท้องถิ่นในชนบท และบริษัททุกขนาดไม่ใช่แค่บริษัทขนาดใหญ่ และจะเป็นประโยชน์มากกับบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมทั้งจะส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเจริญเติบโต นอกจากนี้ ความตกลงฯจะก่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจะมีความหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญหากจีนเข้าร่วมในอนาคต   แหล่งข่าว Reuters วิเคราะห์ว่า TPP เปรียบเสมือนมรดกแห่งชัยชนะของประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา นาย Barack Obama และชัยชนะทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่น นาย Abe ที่ได้ขนานนาม TPP ว่าเป็นหนทางที่จะเพิ่มการเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจที่มีการหดตัวของประชากร ยิ่งไปกว่านั้น ข้อตกลงนี้ TPP ยังถูกมองว่าเป็นวิธีการตอบโต้อิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนที่มีเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค   หมายเหตุ TPP หรือ Trans-Pacific Partnership เป็นความตกลงการค้าระหว่างประเทศ […]

แนวคิด Belt and Road Initiative ของจีน จะช่วยส่งเสริม FTA

แนวคิด Belt and Road Initiative ของจีน จะช่วยส่งเสริม FTA

แหล่งที่มาภาพ: www.chinausfocus.com   อดีตรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่า ความคิดริเริ่ม Belt and Road Initiative คาดว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเจรจาการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่มีที่ตั้งตามทาง Belt and Road Initiative โดยจะเป็นการปรับปรุงการไหลของสินค้านำเข้าและส่งออก ขณะนี้ การเจรจาระหว่าง 3 ประเทศในเอเชียและยุโรปที่เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่ม Belt and Road กำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย การเจรจาการค้าเสรีของจีนกับศรีลังกาและ 6 ประเทศ Gulf Cooperation Council อาจจะบรรลุวัตถุประสงค์ในปีนี้ นอกจากนี้ จีนกำลังพิจารณาที่จะจัดตั้งข้อตกลงเขตการค้าเสรี 20 ข้อตกลง ซึ่ง 12 ใน 20 ข้อตกลงนั้น ได้ลงนามสัญญาและเริ่มดำเนินการแล้ว   ในการนี้ รัฐบาลจีนกล่าวว่า ประเทศที่ตั้งอยู่ตามทาง Belt and Road ทั้งทางบกและทางทะเล มีจำนวนประชากรเท่ากับ 63 […]