Post Tagged with: "economy"

นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ เรียกร้องให้บริษัทรายย่อยเพิ่มค่าจ้าง

นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ เรียกร้องให้บริษัทรายย่อยเพิ่มค่าจ้าง

ในการประชุมระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่น ผู้แทนภาคธุรกิจ และสหภาพแรงงานเมื่อวันที่ 2 เมษายน  ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นนำโดย นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ได้ขอให้บริษัทรายย่อยเพิ่มค่าจ้างแก่พนักงาน เพราะเห็นว่าแนวทางนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งการแทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาลครั้งนี้ ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ เพราะเป็นการสร้างวงจรอย่างปลอม ๆ โดยการเพิ่มค่าจ้างจะนำไปสู่การเพิ่มการบริโภค เมื่อคนใช้จ่ายมากขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทต่าง ๆ ในท้ายที่สุด เป็นการทำให้วงจรปกติกลับมาอีกครั้งโดยที่รัฐบาลไม่ต้องแทรกแซง  รัฐบาลไม่มีเวลาที่จะสร้างผลผลิตให้สูงขึ้น และรักษาความปลอดภัยของสังคมให้มีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยการปฏิรูปกฎระเบียบต่าง ๆ รัฐบาลจึงจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจในการดำเนินนโยบายนี้ ตั้งแต่ที่รัฐบาลนายอาเบะ ได้กลับมามีอำนาจเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลอาเบะได้แก้ไขภาวะเงินฝืดด้วยการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินอย่างเชิงรุก และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงด้วย และภายใต้ธนูดอกที่ 3 ของแนวคิดอาเบะโนมิคส์ (Abenomics) นั้น นายอาเบะได้ผ่อนคลายกฎระเบียบบางกฎที่มีความเข้มงวด การเพิ่มค่าจ้างเป็นกลยุทธ์สุดท้ายเพื่อแก้ปัญหาเงินฝืด  และรัฐบาลจะกดดันให้บริษัทเพิ่มค่าจ้างอีก 2 ปี ก่อนที่จะเพิ่มภาษีขาย (sale tax) เป็น 10 % ในเดือนเมษายน 2017   ตั้งแต่เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ ซึ่งกินเวลากว่า 1 ใน 4 ของ […]