204 views

ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในการประชุม G-20 ที่ออสเตรเลีย


ที่มา: CAIRNS, Australia, Sept. 19, Kyodo/ http://english.kyodonews.jp

สรุปข่าว/ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ได้ตกลงทำความร่วมมือไตรภาคีในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการเงินในการประชุมนอกรอบ G-20 ที่เมือง Cairns ออสเตรเลีย เพื่อความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืนของทั้งสามประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัว หากแต่ก็ต้องไม่ประมาทเนื่องจากการฟื้นตัวนี้ยังเกิดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอและความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะพยายามร่วมมีบทบาทที่สร้างสรรค์กับประเทศสมาชิกอาเซียน และ G-20 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเช่นที่เกิดจากความตึงเครียดทางการเมือง โดยความร่วมมือนี้จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศทั้งสามในระดับภูมิภาคด้านการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและเศรษฐกิจ และตอบสนองต่อวิกฤตผ่านการเจรจาและความร่วมมือดังกล่าว การประชุมร่วมของผู้นำด้านการเงินของทั้งสามประเทศนี้ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสองปีที่ผ่านมา และจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งที่ Baku ประเทศ Azerbaijan ในเดือนพฤษภาคมปีหน้า ของการประชุมประจำปีของ ADB

G20

ที่มาภาพ// http://www.asiatoday.in/details.php?id=6372&country=World

วิเคราะห์ข่าว/ ความร่วมมือสามฝ่ายด้านเศรษฐกิจของประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจในเอเชียนี้ เกิดขึ้นได้โดยมีการจัดเจรจานอกรอบเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสองปี ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดของญี่ปุ่นกับสองประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดน และการรับรู้ที่แตกต่างกันของประวัติศาสตร์ในช่วงสงคราม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนี้ได้รับการยืนยันจากผู้นำถึงความจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางร่วมมือกันในการส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะมีการสานต่อให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในการพบกันครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคมของปีหน้าบนสนามการประชุมประจำปีของ ADB ต่อไป ทั้งนี้ จนถึงปี 2012 ผู้นำด้านการเงินของประเทศทั้งสามได้พบกันเกือบทุกรอบในที่ประชุมประจำปีของ ADB แต่ก็ยังไม่มีความริเริ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันเนื่องจากสภาวะตึงเครียดของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Leave a Comment