271 views

กลุ่มผู้ประท้วง นับแสนคน ในฮ่องกง ชุมนุม เรียกร้อง ประชาธิปไตยเต็มใบ


ข่าว: กลุ่มประท้วง_ Occupy Central “อ็อกคิวพาย เซนทรัล” ยื่นข้อเรียกร้อง 2 ประการ  คือ  1) ถอนการตัดสินของคณะกรรมการประจำสมัชชาประชาชนแห่งจีนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ที่ระบุผู้สมัครรับการเลือกตั้งผู้นำสูงสุดของดินแดนต้องผ่านเสียงรับรองของคณะกรรมาธิการเลือกตั้ง ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสนับสนุนปักกิ่ง และ 2) ให้เริ่มกระบวนการปรึกษาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ   (ASTVผู้จัดการออนไลน์. กันยายน 29, 2557.  http://bit.ly/1optPEh)

นาย เหลียง เจิ้นอิง (Leung Chun-ying) หัวหน้าคณะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและคณะฯ _ผู้นำสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China; Hong Kong SAR) _ออกมาแถลงยืนยันว่า การตัดสินของปักกิ่ง “มีผลผูกพันทางกฎหมาย”  “ตำรวจกำลังคลี่คลายสถานการณ์อย่างดีที่สุดและเป็นไปตามครรลองกฎหมาย”    ถัดจากนั้น ตำรวจปราบจลาจลฮ่องกงได้ใช้แก๊สน้ำตายิงสลายการชุมนุมของกลุ่มประท้วงนับแสนคน   แต่กลุ่มประท้วงก็สู้ไม่ถอย  ยืนหยัดเรียกร้องการปฏิรูปประชาธิปไตยเต็มใบ   “เราจะสู้จนถึงที่สุด..เราจะไม่ยอมแพ้”   (http://bit.ly/1optPEh)

 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

Why Men Rebel

Why Men Rebel  was first published in 1970 on the heels of a decade of political violence and protest  not only  in remote corners of Africa and Southeast Asia,  but also  at home in the United States.

Forty years later, the world is still concerned with conflicts in Africa and Asia, along with the Middle East, and the United States has been overtaken by a focus on international terrorism. Do the arguments of 1970 apply today?   (http://amzn.to/1rxigiT)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557  คณะกรรมการประจำสมัชชาประชาชนได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องชาวฮ่องกงที่ต้องการสิทธิเลือกตั้งผู้นำดินแดนคนต่อไปอย่างอิสระ โดยประชาชนเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้ง แต่ผู้นำจีนได้รับรองกรอบงานที่ไฟเขียวให้มีผู้สมัครได้เพียง 2-3 คน และต้องผ่านการับรองจากคณะกรรมการเลือกตั้ง ที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหนุนปักกิ่ง  (ASTVผู้จัดการออนไลน์.  กันยายน 29, 2557. http://bit.ly/1optPEh)

กลุ่มประท้วง Occupy Central “อ็อกคิวพาย เซนทรัล”  ยื่นข้อเรียกร้อง 2 ประการ http://bit.ly/1optPEh)

1) ถอนการตัดสินของคณะกรรมการประจำสมัชชาประชาชนแห่งจีนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557  และ

2) เริ่มกระบวนการปรึกษาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ

 Their (Pro-democracy activists’) goal is to pressure China into giving the former British colony, Hong Kong SAR,  full universal suffrage. (Katie Hunt, CNN. September 29, 2014. http://cnn.it/1CA4srG)

แหล่งข้อมูล:http://bit.ly/1optPEh;  http://cnn.it/1CA4srG http://bbc.in/1wQA8G1

Leave a Comment