117 views

Do’s & Don’ts : bเป้าหลอมทางวัฒนธรรม


2014 06 18 25 6 ข่าวพิเศษญี่ปุ่น DO & DO NOT 25 6 11ข่าว:  นายกรัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะ  เล็งลูกศรดอกที่สาม  “third arrow of Abenomics.”  หรือ ขยับมาตรการที่ 3 _การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของ “แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยลูกธนู 3 ดอก” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่นทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะการเดินหน้าแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่ล้าหลังด้วยความระมัดระวัง   (http://bit.ly/T6zTbi)

วิเคราะห์:  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ต้องอาศัยเวลา (These things take time.) ความกล้าทางจริยธรรม  และ  empathy [n.] ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ความสามารถในการเข้าใจความยากลำบากของผู้อื่น

แหล่งข้อมูล: http://bit.ly/T6zTbihttp://bit.ly/1pHCHd1;  http://bit.ly/1l2ejzN; http://bit.ly/1oEm5Dvhttp://bit.ly/1lycFHq

Leave a Comment