516 views

จีน-อาเซียนสานฝัน: โครงการเส้นทางรถไฟแพนเอเชีย


 

ข่าว: การประชุมเจ้าหน้าที่คมนาคมอาเซียนที่กรุงเนปิดอร์ เมียนมาร์ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2557 ได้ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการเส้นทางรถไฟแพนเอเชีย (The Pan-Asia Railway Network) ส้นทางรถไฟสายคุนหมิง-สิงคโปร์  การสร้างตลาดการบิน ตลาดการขนส่งทางเรือของอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว และพัฒนาเครือข่ายทางด่วนในภูมิภาคให้ทันสมัยขึ้น ฯลฯ เพื่อปูทางร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนให้ทันสมัย (ฉบับใหม่) พร้อมสานฝัน“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  (ASEAN Economic Community: AEC)  (http://bit.ly/1oiUAMU) *** แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่  16  มิถุนายน 2557***

วิเคราะห์:  

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. (Walt Disney)

จีนพร้อมสานฝันอาเซียน?

ความฝันอันยาวยิ่ง_สองทศวรรษผ่านไป_ กล่าวคือ โครงการทางรถไฟสายเอเชีย ริเริ่มเมื่อปี พ.ศ.2538 (ค.ศ. 1995 ) โดย ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย  เริ่มจากคุนหมิง เมืองเอกมณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของจีน พาดผ่านลาว พม่า ไทย เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และสิ้นสุดที่สิงคโปร์ ระยะทางรวม 5,500 กิโลเมตร

ความสำคัญ_ รถไฟสายเอเชีย สิงคโปร์ – คุนหมิง จะเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่สำคัญสายหนึ่ง  ที่จะเชื่อมโยงการคมนาคมของกลุ่มประเทศในเอเชียเข้าด้วยกัน ( จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์)  ซึ่งจะทำให้การเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ระหว่างอาเซียนและจีนสะดวกรวดเร็วขึ้น กล่าวคือ การเดินทางและการขนส่งสินค้าของแต่ละประเทศจะสะดวกขึ้น การทำธุรกิจซึ่งกันและกันได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น  มีส่วนช่วยสนับสนุนด้านการค้าและการลงทุน  อีกทั้งจะเป็นเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวนานาชาติ(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

แหล่งข้อมูล: http://bit.ly/1oiUAMU;  http://bit.ly/1i7TgHh;  http://bit.ly/1jYKAme;  http://bit.ly/1odfWKA;  http://bit.ly/1hDaTUG;   http://bit.ly/1kP9uVq;   http://bit.ly/1miuyFg;  http://bit.ly/1nndp0z;  http://bit.ly/Tl8QcP;   http://bit.ly/1pfHj7j;  http://bit.ly/1pfKUlWhttp://bit.ly/1kKLPve

*****

สำหรับ โครงการเส้นทางรถไฟแพนเอเชีย (The Pan-Asia Railway Network) แบ่งเป็น ๓ สายด้วยกัน ได้แก่

1)  เส้นทางรถไฟแพนเอเชียสายตะวันออก   (เริ่มต้นที่นครคุนหมิง ผ่านเมืองยวี่ซี เมืองเมิ่งจื้อ และออกจากจีนที่ด่านเหอโข่ว เข้าเวียดนาม กัมพูชา ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์) ระยะทางรวม 5,500 กิโลเมตร _  สายตะวันออก จากสิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ-พนมเปญ-ฮานอย-คุนหมิง 

2) เส้นทางรถไฟแพนเอเชียสายกลาง (เริ่มต้นที่นครคุนหมิง ผ่านเมืองยวี่ซี และออกจากจีนที่ด่านบ่อหาน เข้าลาว ต่อไปยังไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์) ระยะทางรวม 4,500 กิโลเมตร _สายกลาง จากสิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-ซั่งหย่ง-อี้ว์ซี-คุนหมิง 

3)  เส้นทางรถไฟแพนเอเชียสายตะวันตก (เริ่มต้นที่นครคุนหมิง เมืองต้าหลี่ เมืองเป่าซาน และออกจากจีนที่ด่านรุ่ยลี่ เข้าเมียนมาร์ เชื่อมต่อไปยังไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์) ระยะทางรวม 4,760 กิโลเมตร _สายตะวันตก จากสิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-คุนหมิง 

จะเห็นได้ว่าเส้นทางรถไฟแพนเอเชียสายกลาง เป็นเส้นทางรถไฟสายแพนเอเชียที่สั้นที่สุด และเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยในการขนส่งสินค้าไปสู่ประเทศจีนผ่านมณฑลยูนนานได้อย่างรวดเร็วและคราวละปริมาณมาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยและยูนนานให้มากยิ่งขึ้น 

อดีต_ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ คือ ปัญหาเงินทุน และปัญหาการปรับปรุงด้านเทคนิคของรางรถไฟ  สืบเนื่องจาก  ความกว้างของรางรถไฟในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน  ส่งผลให้ ต้นทุนในการปรับขนาดความกว้างของรางให้สามารถเชื่อมต่อกันได้จึงค่อนข้างสูง   (http://bit.ly/1jYKAme)

Leave a Comment