313 views

อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าของลาวขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานชาวลาวหนีไปทำงานในต่างประเทศกันหมด


          ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานใน สปป ลาว นับเป็นปัญหาอย่างมากในขณะนี้ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ประการแรก แรงงานชาวลาวได้ออกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยทั้งก่อนและหลังที่จะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยค่อนข้างสูงกว่า สปป ลาวมาก ค่าแรงขั้นต่ำของไทยอยู่ที่ 300 บาท/วัน ในขณะที่ลาวมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 90-100 บาท/วัน สาเหตุอีกประการหนึ่งคือเมื่อรัฐบาลลาวได้ประกาศให้มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำจาก 348,000 กีบ (ประมาณ 1,316 บาท/เดือน) เป็น 626,000 กีบ (ประมาณ 2,368 บาท/เดือน) แต่ก็ยังพบว่านายจ้างส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำตามกำหนดนั้น หรือบางองค์กรมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำตามประกาศให้แต่ว่าไปลดสวัสดิการส่วนอื่นๆ ที่แรงงานเคยมี หรือไม่ก็เพิ่มชั่วโมงการทำงานให้มากขึ้น ซึ่งก็เสมือนว่าการปรับค่าแรงขั้นต่ำนั้นไม่ได้มีผลดีอะไรกับแรงงาน และปัญหาเหล่านี้รัฐบาลลาวเองก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง ทำให้แรงงานชาวลาวหนีไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งมีทั้งแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้อง องค์การเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในไทยเชื่อว่ามีแรงงานมากกว่า 500,000 คนที่ลักลอบเข้ามาทำงานในไทย มีจำนวนแรงงานที่มาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องไว้ประมาณ 66,000 คน สำหรับปัญหาดังกล่าวควรจะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในเรื่องแรงงานเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัญหาลักลอบเข้าเมือง ที่ในอนาคตน่าจะมีมากกว่าในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนSelection_118

Leave a Comment