572 views

ลาวเป็นประเทศที่ได้รับทุนการศึกษาจากจีนมากที่สุด


ความร่วมมือจีนลาว2

 

ที่มาภาพ

http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2007/07/E5577552/E5577552.html

รายงานข่าวเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จากสถานทูตจีนประจำสปป.ลาว เปิดเผยว่า ในปี 2013 นี้ มีนักศึกษาลาวจำนวน 68 คนได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน และกลายเป็นประเทศที่ได้รับทุนการศึกษาจากจีนมากที่สุด นายกวน หวาปิง เอกอัครราชทูตจีนประจำสปป.ลาวกล่าวว่า ในช่วง 52 ปี ตั้งแต่จีนกับลาวสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นต้นมา จีนให้ความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศตลอดมา โดยใน ปีหลังๆ นี้ มีนักศึกษาลาวกว่า 1,000 คนได้รับทุนการศึกษาจากจีนและมาศึกษาต่อในประเทศจีน  โดยสาขาวิชาที่เรียนได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การค้า การเกษตร การก่อสร้างและอนามัย เป็นต้น

อ้างอิง:

China Radio International

http://thai.cri.cn/247/2013/08/24/123s212897.htm

http://www.chinadevelopmentbrief.com/node/454

วิเคราะห์ข่าว

ในปัจจุบันจะเห็นว่าศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีนได้รับการยอมรับมากขึ้นในเวทีโลก จีนจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการร่วมแก้ไขปัญหาระดับโลกอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประชาคมโลก รวมทั้งมีบทบาทอย่างเข้มแข็งทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยในเอเชียจีนมีบทบาทอย่างสูงในการร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS) การประชุม ASEAN+1 การประชุม ASEAN+3 การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) ยุทธศาสตร์มุ่งลงใต้ของจีนเป็นการเพิ่มทางออกสู่ทะเลทั้งมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกผ่านมณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง จีนจึงเร่งรัดการสร้างความเชื่อมโยงทางคมนาคมในภูมิภาคทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ซึ่งไทยจะมีส่วนร่วมด้วยมากที่สุดคือ โครงการสร้างทางรถไฟระหว่างจีน ลาว ไทย และการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมทางบก (R3A: ไทย-ลาว-จีน) R8 R9 และ R12 (ไทย – ลาว – เวียดนาม – จีน) รวมถึงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (ห้วยทราย – เชียงของ) อีกด้วย  ยุทธศาสตร์มุ่งลงใต้ของจีนได้เปิดความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนในทุกมิติ รวมถึงมิติทางการศึกษา  ข่าวลาวได้รับทุนการศึกษาจากจีนมากที่สุดนับเป็นประเด็นหนึ่งที่ยืนยันยุทธศาสตร์มุ่งใต้ของจีนได้

Leave a Comment