1,498 views

ลาวจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถอาศัยอยู่ในลาวได้อย่างถาวร


รัฐบาลลาวจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถที่จะอยู่อาศัยในลาวได้อย่างถาวร และสามารถมีสิทธิ์ที่จะซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้าน หรืออาคารสำนักงานต่างๆ เป็นของตนเองได้ตามกฎหมายในลาวอีกด้วย จากมติของคณะรัฐบาลลาวตั้งแต่ปี 2011 ได้กำหนดว่าชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์อยู่อาศัยในลาวได้อย่างถาวรและมีสิทธิ์ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในลาวได้นั้น จะต้องมีการลงทุนในลาวที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 5 แสนดอลลาร์ขึ้นไป (ประมาณ 15 ล้านบาท) และดำเนินธุรกิจอยู่ในลาวมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน รวมทั้งมีการชำระภาษีอากรต่างๆ ตามกฎหมายของลาวอย่างครบถ้วน สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในลาวได้อย่างถาวรแล้วนั้น ก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อและถือครองที่ดินในลาวได้คิดเป็นเนื้อที่ไม่เกิน 800 ตารางเมตรต่อคน และมีสิทธิ์เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวด้วย ทั้งนี้โดยทางการลาวจะเป็นผู้กำหนดเขตพื้นที่สำหรับรองรับสิทธิดังกล่าวชาวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาพื่อสั่งให้ถอนสิทธิดังกล่าวอีกด้วย ถ้าหากตรวจพบว่าชาวต่างชาติได้ดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่มีลักษณะเป็นความผิดทางอาญา หรือเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ และบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยของประเทศลาว อย่างใดก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลลาวก็ได้ให้การยอมรับว่าการที่รัฐบาลลาวได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาในภาคกสิกรรมมากขึ้น โดยชาวต่างชาติเป็นฝ่ายลงทุนพร้อมกับการตอบสนองในด้านเทคนิคและพันธุ์พืชที่จะปลูก ในขณะที่ประชาชนลาวเป็นฝ่ายออกแรงงานและที่ดินสำหรับปลูกพืชนั้น

 

แหล่งข่าว: http://lao.voanews.com/content/laos-govt-permits-foreigners-to-be-permanent-residence-and-land-owners/1669697.html และ http://vdo.thaiza.com/ลาวให้ต่างชาติซื้อที่ดินจากรัฐ/29285/

 

บทวิเคราะห์

จากการที่รัฐบาลจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถที่จะอาศัยอยู่ในประเทศลาวได้อย่างถาวรและยังมีสิทธิ์ในการถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินได้นั้น มีทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวกจะเป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะภาคกสิกรรม ในปัจจุบันพบว่ารวมพื้นที่สัมปทานมากกว่า 4 แสนเฮกตาร์แล้วในทั่วประเทศลาว นอกจากนี้การอนุญาตดังกล่าวยังเป็นปัจจัยเร่งให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศลาวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากที่ก่อนหน้านี้ลาวกำหนดให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้สูงสุดเพียง 75 ปีเท่านั้น สำหรับผลกระทบในด้านลบที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาที่มีความขัดแย้งกันที่สุดในประเทศลาวตอนนี้ก็คือ ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ปัญหาการลดลงของพื้นที่ทำกินของประชาชน ปัญหาราคาที่ดินสูงขึ้นจนทำให้ประชาชนไม่มีกำลังที่จะซื้อได้ จะมีแต่ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนและซื้อที่ดินมากขึ้น ปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่เกิดขึ้นสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการให้สัมปทานที่ดินแก่ภาคเอกชนลาวแต่ชาวต่างชาติที่ได้ไปทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนนั่นเอง ปัญหาในเรื่องนี้ถือเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในลาวอย่างต่อเนื่องถือเป็นปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลลาวควรให้ความสำคัญไม่ใช่เห็นแต่เพียงการดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้น แต่ควรดูแลสิทธิของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมๆ กันด้วยSelection_123

Leave a Comment