161 views

TEPCO พบถังบรรจุน้ำซึ่งมีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีอนุภาคสูงรั่วอาจไหลลงทะเล


สรุปข่าว/ TEPCO เผยเมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคมว่า พบน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีสูงได้รั่วไหลออกมาจากถังเก็บภายในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fukushima Daiichi โดยอาจจะไหลลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกผ่านช่องระบายน้ำ ซึ่งขณะอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในรายละเอียด ทั้งนี้ TEPCO ได้ประกาศแจ้งข่าวการรั่วนี้ครั้งแรกในวันจันทร์ หากความร้ายแรงของสถานการณ์ได้ขยายเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่พบว่ามีการรั่วของสารพิษไปแล้ว 300 ตันจากที่มีอยู่ประมาณ 1,000 ตัน

TOKYO, Aug. 21, Kyodo http://english.kyodonews.jp/news/2013/08/242077.html

 Toxic water leak at Fukushima plant

ที่มา/http://english.kyodonews.jp/photos/2013/08/241881.htmlhttp://english.kyodonews.jp/photos/2013/08/241881.html

วิเคราะห์/ หลังจากเกิดวิกฤตเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระเบิดที่ฟูกูจิมะเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่เป็นความดูแลของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าโตเกียว หรือ TEPCO อันเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอีกครั้งของญี่ปุ่นนั้น ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวในการจัดการปัญหา รวมถึงการเรียกร้องของประชาชนที่ตระหนักถึงภัยจากนิวเคลียร์ และเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกในสถานที่เดิม อันถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของการรั่วไหลจากภาชนะบรรจุ ได้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการจัดการปัญหาของบริษัท TEPCO ทั้งยังได้ตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาในการแก้ไขและฟื้นฟูโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi ทั้งที่เวลาล่วงเลยมาแล้วกว่า 2 ปี สถานการณ์ส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกวิกฤตโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นวาระระดับชาติ และจะลงมาควบคุมการแก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวเอง

 

Leave a Comment