202 views

รัฐบาลปักกิ่งได้ผลักดันให้มีการขยายอิทธิพลด้านเศรษฐกิจและสิทธิทางทะเลในฐานะที่เป็นผลประโยชน์หลักแห่งชาติในการพัฒนา อาจนำไปสู่ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน


 

1

ที่มา: Xinhua

ประธานธิบดีสีจิ้นผิง ได้กล่าวในที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า “พลังอำนาจทางทะเลเป็นหนทางในการนำไปสู่ทรัพยากรและผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพลังอำนาจทางทะเลยังสำคัญต่อยุทธศาสตร์อันเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และเทคโนโลยี”

ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจทางทะเลของจีนคิดเป็น 9.6 % ของ GDP และคาดการณ์ว่าสัดส่วนของเศรษฐกิจทางทะเลจะขยายเป็น 12.4 % ของ GDP ในปีค.ศ. 2020 สอดคล้องกับความคิดเห็นของบรรดานักวิชาการต่างไม่ว่าจะเป็น Wang Hanling ผู้เชี่ยวชาญทางทะเลของ Chinese Academy of Social Sciences, Zhuang Guotu ผู้อำนวยการ Centre for Southeast Asian Studies มหาวิทยาลัย Xiamen และศาสตราจารย์ Goo Shu ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนานกิง ต่างก็เห็นพ้องกันว่า ผลประโยชน์และความมั่นคงทางทะเล คือ วาระทางนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลจีนในปัจจุบัน โดยจีนจำเป็นที่จะต้องขยายอิทธิพลทางทะเลเพื่อปกป้องผลประโยชน์หลักแห่งชาติ แม้ว่าการขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ความขัดแย้งดังกล่าวก็จะไม่กระทบต่อยุทธศาสตร์ทางทะเลของจีน ด้วยเหตุที่ว่ารัฐบาลปักกิ่งมีความต้องการที่จะต้องแสวงหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นผลประโยชน์หลัก

จากมุมมองของประเทศเพื่อนบ้านและคู่ขัดแย้งของจีนในปัญหาทะเลจีนใต้ อย่างฟิลลิปปินส์และเวียดนาม ต่างก็ได้มีการหารือกับสมาชิกของอาเซียน เพื่อเจรจากับจีนในการปกป้องผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการขยายอิทธิพลของจีนที่จะกระทบต่อพื้นที่พิพาท

ที่มา: http://www.scmp.com/

บทวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาถึงวาทะของสีจิ้นผิงซึ่งได้สะท้อนถึง perception ที่มองว่าความสามารถในการควบคุมภาคพื้นสมุทรนั้นเป็นช่องทางสำคัญต่อการผงาดขึ้นของจีนในทศวรรษหน้า อันสอดคล้องกับความเห็นของบรรดานักวิชาการที่มองว่า จีนยึดถือผลประโยชน์หลักแห่งชาติเหนือไปกว่าความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น ท่าทีดังกล่าวอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงว่า จีนได้ให้น้ำหนักแก่การเป็น China threat ตามที่สหรัฐฯและพันธมิตรได้นิยามไว้ มากกว่าแนวทางแบบ peaceful rise ตามที่จีนประกาศไว้แก่ประชาคมโลก ท่าทีดังกล่าวของปักกิ่งจึงเป็นท่าทีที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

 

Leave a Comment