2,589 views

แซมาอึล อุนดง แนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเกาหลี : อดีตถึงปัจจุบัน


   imagesCAVY7PQ6            

                แซมาอึล อุนดง   (Saemaul Undong) ในภาษาเกาหลี หมายถึงขบวนการสร้างหมู่บ้านใหม่ เป็นกระบวนการทางยุทธศาสตร์ที่ประเทศเกาหลีใต้นำมาใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาหมู่บ้านนับตั้งแต่ปี 1970 สมัยประธานาธิบดี ปาร์ค จุงฮี และยังคงดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ และถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก

                ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี ของทวีปเอเชีย มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นมรดกตกทอดกันมากว่าห้าพันปี  เกาหลีใต้เป็นประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นบ้าง จีนบ้าง และเคยมีสงครามในประเทศจนทำให้ประเทศต้องถูกแบ่งครึ่งและแยกการปกครองเป็นสองประเทศสองระบบ เป็นประเทศที่ติดอันดับประเทศที่ยากจนที่สุด แต่ในปัจจุบันนี้หากเอ่ยถึงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ชื่อนี้ผงาด เป็นประเทศพัฒนาที่เคยเป็นสี่เสือแห่งเอเชีย (Newly Industrialized Countries)  หรือประเทศอุตสาหกรรรมใหม่  และปัจจุบันได้กลายเป็นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับที่สิบสองของโลก เกาหลีใต้เคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลก เกาหลีใต้มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศจนสามารถยกระดับประเทศจากการเป็นประเทศที่ยากจนเป็นประเทศที่ร่ำรวย และส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้คือ  แนวทางการพัฒนาประเทศแบบ แซมาอึล อุนดง (Saemaul Undong)

                เกาหลีใต้ในอดีตต้องเผชิญกับการถูกรุกราน และภาวะสงครามมากมายหลายครั้ง ทำให้ประเทศยากจน และเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับการเกษตรเท่านั้น อีกทั้งในบางครั้งประเทศต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติเช่นภาวะน้ำท่วม หรือภาวะแห้งแล้ง ความอดอยากยากจนครอบคลุมไปทั่วประเทศ จนกระทั้งในปี 1962 ประเทศเกาหลีเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเริ่มส่งสัญญาณในทางที่ดีขึ้น หลังจากนั้นเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเกาหลีเองมีความร่วมมือร่วมใจในการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือประเทศชาติเป็นสำคัญ ในสมัยประธานาธิบดี ปาร์ค จุงฮี จึงได้นำแนวคิดการพึ่งพาตนเองและร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาเป็นหลักพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยแนวคิดดังกล่าวนำมาเป็นหลักการในการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดการสร้างหมู่บ้านของ แซมาอึล อุนดง

                ความสำเร็จของแซมาอึล อุนดง เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่นำระบบการแข่งขันมาใช้ ควบคู่กับการสนับสนุนเงินทุนทำให้เป็นตัวกระตุ้นอย่างดีสำหรับชาวบ้าน นอกจากนั้นการยกย่องชมเชยและการให้รางวัลถือเป็นแรงจูงใจที่สำคัญ ประการที่สำคัญที่จะประสบความสำเร็จได้ คือการอุทิศตนของผู้นำควบคู่กับการตื่นตัวของชาวบ้านทั้งหมดในการเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อเขามองเห็นความสำเร็จที่สามารถสัมผัสได้ อย่างไรก็ตามปัญหาในการดำเนินงานที่มีส่วนมากมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รัฐบาลวางแผนการสนับสนุนเป็นมาตรฐานเดียวกัน แม้ว่าชุมชนแต่ละพื้นที่มีบริบทต่างกันไป  ทำให้ชุมชนต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือขากภายนอกเกินความจำเป็น และการดำเนินการอย่างรีบเร่ง ทำให้ขาดการประเมินผลกระทบที่รอบคอบและยังเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมและสูญเสียประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

บทวิเคราะห์ข่าว

แม้เวลาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเกาหลีตามแนวทาง แซมาอึล อุนดง จะผ่านล่วงเลยมากว่า 30 ปี แต่ แนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเกาหลี ตามแบบ แซมาอึล อุนดง ยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน วิธีการดำเนินงานจะถูกปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ นอกจากนั้น แนวคิดแบบแซมาอึล อุนดง ยังได้ขยับขยายไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกที่อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา

 

 

ที่มา :  www.cpd.go.th/cpd/cpdinter/download/data53/…/แซมาอึล_complete.pd…

           www.kpi.ac.th/kpith/images/stories/…/จดหมายข่าว%20th%20ส.ค.55.pdf

Leave a Comment