215 views

การประชุมกระชับสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและ 5 ชาติในลุ่มน้ำโขง


the-5th-mekong-japan-summit-tokyo-december-14-2013-photo-vgp-1311098-mekong[1]

Source: http://talkvietnam.com/2013/12/mekong-japan-summit-reviews-tokyo-strategy/

สรุปข่าว – กลุ่มนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น รวมถึง5 ชาติแถบลุ่มน้ำโขงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะร่วมจัดเวทีเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยประเทศที่เข้าร่วมจากกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนามจะมุ่งเน้นหารือใน 3 สาขา คือ โครงสร้างพื้นฐาน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การสาธารณสุขและการท่องเที่ยว

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐที่สำคัญ อาทิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศประจำรัฐสภาของญี่ปุ่น รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและคมนาคมของลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมาร์ และรองเลขาธิการทั่วไปของสภาเพื่อการพัฒนาของเวียดนาม และผลการประชุมจากเวทีเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี้จะรายงานต่อไปยังการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและการประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและประเทศทั้งห้า ซึ่งจะจัดขึ้นในภายหลังต่อไป

ที่มา: Japan-Mekong Forum to open in Tokyo to promote economic ties. [Online]. 2014. From: http://www.globalpost.com/dispatch/news/kyodo-news-international/140214/japan-mekong-forum-open-tokyo-promote-economic-ties[15/02/14]

 วิเคราะห์ข่าว – นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะที่ให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นนั้นส่งผลให้เกิดการดำเนินความสัมพันธ์เชิงรุกทั้งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน และทั้งในระดับภูมิภาคและทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดประชุมร่วมระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น รวมถึงการประชุมแม่โขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่13-14 ธันวาคม พ.ศ.2556 ญี่ปุ่นได้เสนอมอบความช่วยเหลือจำนวน 2 ล้านล้านเยน (ราว 6.3 แสนล้านบาท) ให้กับอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยเงินช่วยเหลือที่ญี่ปุ่นมอบให้นี้ส่วนหนึ่งหมายถึงการที่ญี่ปุ่นจะเข้ามามีโอกาสในการลงทุนร่วมกับโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในภูมิภาคมากขึ้น[1] ด้วยเหตุนี้ การพบปะพูดคุยระหว่างภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นและห้าชาติในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาในการประชุมครั้งนี้จึงน่าจะถือเป็นโอกาสในการหาลู่ทางของภาคเอกชนญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้วยเช่นกัน.

อ้างอิง

1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. ญี่ปุ่นรุกคืบ. [Online]. 2013. แหล่งที่มา:  http://www.dtn.go.th/filesupload/21-22_Dec_2013.pdf[15/02/14]

Leave a Comment