93 views

โซล วอชิงตันเห็นชอบในหลักการ FTA เกาหลีใต้- สหรัฐอเมริกา


U.S. and South Korea

เกาหลีใต้-สหรัฐอเมริกา เห็นชอบในหลักการใหม่ของข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement-FTA)  ที่ทั้งสองฝ่ายเจรจากันมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าเกาหลีใต้ Kim Hyun-chong และตัวแทนเจรจาการค้าของสหรัฐอเมริกา Robert Lighthizer กล่าวว่าทั้งสองประเทศยินดีประกาศถึงการบรรลุในหลักการของ FTA ของสองประเทศ ประเด็นสำคัญที่เจรจากันใหม่คือเรื่องการลงทุน  รถยนต์ ภาษีสินค้านำเข้าหรือส่งออก และการแก้ไขเงื่อนไขทางการค้า ฝ่ายเกาหลีใต้ได้ยกเลิกเงื่อนไขบางอย่างด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและอนุญาตให้ผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาส่งสินค้าทางเรือไปเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นรายละ 50,000 คัน มากขึ้นจากเดิมที่ส่งออกได้รายละ 25,000 คัน ส่วนภาษีรถบรรทุกของเกาหลีใต้ที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นภายใน 20 ปี นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบในการปรับปรุงความโปร่งใสทางการค้ารวมทั้งเรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาด

อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้ไม่เปิดตลาดในภาคการเกษตรมากไปกว่านี้และไม่บังคับให้ใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ของสหรัฐอเมริกา ส่วนภาษีศุลกากรเหล็กกล้าร้อยละ 25 ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้น เกาหลีใต้ได้รับการยกเว้น หลักการใหม่นี้เกาหลีใต้ได้รับโควต้าส่งออกเหล็กกล้าไปยังสหรัฐอเมริกา 2.6-8.0 ล้านตัน/ ปี หรือร้อยละ 70 ของปริมาณเหล็กกล้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2015-2017 เงื่อนไขการส่งออกเหล็กกล้าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้และ FTA ใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 6 ปี

แหล่งข่าว
Kim Hyesung, Arirang News. (2018). Seoul and Washington jointly announce agreement on amendment to KORUS FTA. [Online].Available. http://www.arirang.com/News/News_View.asp?nseq=215668.

ที่มาภาพ https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea%E2%80%93United_States_relations#/media/File:South_Korea_United_States_Locator.svg.

Leave a Comment