68 views

IMF กล่าวว่า “จีนได้กลายเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลก”


HONG KONG (Xinhua) –จีน เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งทำให้จีนได้กลายเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลก คำกล่าวของเจ้าหน้าที่อาวุโส IMF

ความสำเร็จทางการค้าระหว่างประเทศของจีน มีความเกี่ยวพันกันอย่างมากกับเศรษฐกิจโลกในอนาคต เนื่องจากจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญกับกว่า 100 ประเทศทั่วโลก คิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ 80 ของ GDP โลก

จีนได้ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการส่งออกสินค้า และเป็นแหล่งของสินค้าสำเร็จรูปที่สำคัญ เพียงแค่จีนประเทศเดียวครอง 1 ใน 3 ของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสของ IMF ยังชี้ให้เห็นอีกว่า นักลงทุนและนักปล่อยสินเชื่อชาวจีนกำลังมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาการเงินโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการที่ FDI ของจีน มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความสำคัญมากขึ้นจะเป็นผลดีและนำมาซึ่งประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ และ IMF คาดว่าบทบาทของปักกิ่งในสถาบันระหว่างประเทศจะยังคงขยายตัวต่อไปในอนาคตอันใกล้

แหล่งข่าวและที่มาของภาพ: http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/16/c_136899921.htm

Leave a Comment