283 views

เกาหลีใต้-สหรัฐอเมริกาเจรจา FTA กันใหม่


กรุงโซล- เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (free trade agreement-FTA) ที่บังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี 2012  โดยตัวแทนจากกระทรวงการค้าเกาหลีใต้คือ Yoo Myung-hee และตัวแทนของสหรัฐอเมริกาคือ Michael Beeman ได้หารือร่วมกัน

ก่อนการประชุมร่วมกับฝ่ายสหรัฐอเมริกา Yoo กล่าวว่าจะรักษาผลประโยชน์ของชาติให้ได้มากที่สุด โดยการเจรจารอบแรกมีขึ้นที่นครวอชิงตันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้ยกประเด็น การลงทุน การปกป้องอุตสาหกรรมเกษตรของเกาหลีใต้ ขณะที่สหรัฐอเมริกาเสนอให้ปรับปรุงเงื่อนไขการส่งออกรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาและขจัดอุปสรรคทางการค้า

ในปี 2017 การค้าระหว่างสองประเทศ เกาหลีใต้เกินดุลการค้าสหรัฐอเมริกา 1.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกรถยนต์เกาหลีใต้คิดเป็นร้อยละ 70 ของตัวเลขที่เกินดุล หนึ่งสัปดาห์ภายหลังการเจรจา รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีจากสินค้านำเข้าจากต่างประเทศคือ เครื่องซักผ้าและเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสินค้าของสหรัฐอเมริกา มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปีที่ผ่านมา ทำให้ภาษีสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 สำหรับเครื่องซักผ้านำเข้าจากต่างประเทศ และภาษีสูงขึ้นร้อยละ 30 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และเกาหลีใต้ได้ร้องเรียนไปยังองค์กรการค้าโลก (WTO) แล้ว

แหล่งข่าว

Kim Hyesung, Arirang News. (2018). South Korea, U.S. start second round of FTA talks.

[Online].Available http://www.arirang.com/News/News_View.asp?nseq=213533.

ที่มาภาพ http://uk.businessinsider.com/what-is-korea-us-trade-deal-korus-2017-4.

 

Leave a Comment