78 views

เกาหลีใต้สกัดเงินสกุลดิจิตอล


ภาพจาก Website: https://themerkle.com/

                จากกระแสความของสกุลเงินดิจิทัล ที่มีลักษณะเริ่มก่อตัวเป็นการพนันและการเก็งกำไร โดยรัฐบาลเกาหลีใต้มองว่า สกุลเงินดิจิทอลมีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุน เนื่องจากความผันผวนสูง เมื่อพิจารณาจาก ราคาของสกุลเงินดิจิทอลที่ซื้อขายในตลาดเกาหลีใต้มีอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าในต่างประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้จึงได้ดำเนินการร่างกฎหมายเพื่อหยุดการซื้อขายสกุลเงินในรูปแบบดังกล่าว

แหล่งที่มา Website: https://www.posttoday.com/it/534860 Retrieved January 13, 2018

Leave a Comment