86 views

ผลสำรวจความคิดเห็นคนญี่ปุ่นต่อสถานการณ์สำคัญในช่วงต้นปี 2018


Ice Hockey – Pyeongchang 2018 Winter Olympics – Women Preliminary Round Match – Japan v Sweden – Kwandong Hockey Centre, Gangneung, South Korea – February 10, 2018 – Japan Prime Minister Shinzo Abe attends. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

สำนักข่าว Kyodo เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นต่อสถานการณ์สำคัญในช่วงเดือนมกราคม พบว่า

  1.  คะแนนนิยมของคณะรัฐมนตรียังคงอยู่ในระดับเกินกึ่งหนึ่งเล็กน้อย โดยในการสำรวจครั้งนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ 50.8
  2. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 53 สนับสนุนนโยบายเกาหลีเหนือของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ที่ใช้มาตรการต่างๆ เช่น การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ กดดันให้เกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธข้ามทวีป ในขณะที่อีกร้อยละ 40 เห็นว่าควรแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจา
  3. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 38.3 เห็นว่าควรคงย่อหน้าที่ 2 ของมาตรา 9 แห่งรัฐธรรมนูญไว้ (ข้อห้ามการมีกองทัพประจำการ) แต่อาจเพิ่มข้อความที่ระบุสถานะของกองกำลังป้องกันตนเอง (SDF) ให้ชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 26 เห็นว่าควรยกเลิกย่อหน้าที่ 2 ของมาตรา 9 ส่วนอีกร้อยละ 24.9 เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่ประเด็นจำเป็นและเร่งด่วนในเวลานี้
  4.  ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 49.9 คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยนายกรัฐมนตรี Abe ในขณะที่ร้อยละ 38.5 สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
  5. ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 29.2 ยังคงสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรี Abe เป็นหัวหน้าพรรค Liberal Democratic Party (LDP) อีกสมัยในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในเดือนกันยายนปีนี้ ขณะที่ร้อยละ 21.3 สนับสนุน Shigeru Ishiba อดีตเลขาธิการพรรคและรัฐมนตรีกลาโหม และร้อยละ 19.5 สนับสนุน Shinjiro Koizumi รองหัวหน้าเลขาธิการพรรค ลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรี Junichiro Koizumi

แหล่งข่าวและที่มาภาพ: https://japantoday.com/category/politics/cabinet-support-rate-up-to-50-53-back-pressure-on-n.-korea-poll

Leave a Comment