77 views

ตัวเลขผู้ฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 8


                  สำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในปี 2017 ลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีจำนวน 21,240 คน ลดลงจากปี 2016 จำนวน 757 คน ทำให้สัดส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นลดลงเหลือ 16.7 คนจาก 100,000 คน

จากจำนวนดังกล่าวมีผู้ชายฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงในจำนวน 14,693 ต่อ 6,447 ราย ตามลำดับ โดยกลุ่มช่วงอายุที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ คนวัย 40 ปี (3,416) วัย 50 ปี (3,282) และวัย 60 ปี (3,083) ซึ่งจังหวัดที่มีสถิติการฆ่าตัวตายมากที่สุด ได้แก่ Tokyo, Kanagawa และ Osaka ตามลำดับ ขณะที่จังหวัด Tottori มีสถิติการฆ่าตัวตายน้อยที่สุดของประเทศคือ 98 ราย สาเหตุหลักที่ทำให้คนญี่ปุ่นฆ่าตัวตายคือ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเงิน และปัญหาภายในครอบครัว

ปัญหาการฆ่าตัวตายถือเป็นประเด็นสังคมที่รัฐบาลในความสำคัญ ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายรณรงค์ให้ภาคเอกชนลดชั่วโมงการทำงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า และเปิดช่องทางสำหรับให้คำปรึกษาสำหรับผู้คิดฆ่าตัวตาย

 

แหล่งข่าว: https://japantoday.com/category/national/no.-of-suicides-in-japan-in-2017-drops-for-8th-consecutive-year

ที่มาภาพ: http://hasnulyakin.blogspot.com/2011/10/bushido-code-of-samurai-ritual-suicide.html

Leave a Comment