310 views

ผู้นำหลายประเทศเห็นชอบร่วมมือกันแก้ปัญหาเกาหลีเหนือ


North Korea

ผู้นำหลายประเทศเห็นชอบทำงานร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ จากสถานการณ์ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาขีปนาวุธ อาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Donald Trump และประธานาธิบดีฝรั่งเศส Emmanuel Macron ได้หารือกันทางโทรศัพท์ และจะร่วมมือกันในการแก้ปัญหาความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีเพื่อให้เกาหลีเหนือเห็นพ้องกับข้อตกลงของนานาชาติ นอกจากนี้ประธานาธิบดี Trump ได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดี Xi Jinping ด้วย  ประธานาธิบดี Xi ยืนยันว่าทุกฝ่ายต้องหลีกเลี่ยงคำพูดหรือการกระทำที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้คว่ำบาตรเกาหลีเหนือครั้งใหม่ซึ่งเป็นก้าวหนึ่งที่จะนำมาซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพ

ประธานาธิบดี Moon Jae-in คาดว่าจะกล่าวถึงเรื่องเกาหลีเหนือและความมั่นคงในภูมิภาคในวันที่เกาหลีได้รับอิสรภาพจากญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี และจะกล่าวในวันที่ประธานาธิบดี Moon เข้ารับตำแหน่งครบ 100 วันด้วย

ในขณะที่สหภาพยุโรปกล่าวว่าจะจัดประชุมฉุกเฉินเพื่ออภิปรายถึงความเป็นไปของสถานการณ์ดังกล่าว

แหล่งข่าว

Lee Unshin, Arirang News. (2017). World leaders to work together on continued threats from N. Korea. [Online].Available. http://www.arirang.com/News/News_View.asp?nseq=207463.

ที่มาภาพ https://www.britannica.com/place/North-Korea

Leave a Comment