130 views

เกาหลีใต้เร่งนำเข้าไข่ไก่จากไทย


ภาพจาก Website: www.palangkaset.com

จากการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก ทำให้เกาหลีใต้ประสบกับปัญหาขาดแคลนไข่ไก่ รัฐบาลเกาหลีใต้จึงได้อนุญาตให้นำเข้าไข่ไก่สดจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ อนึ่งจากการระบาดของไข้หวัดนกเมื่อปลายปีที่แล้ว รัฐบาลเกาหลีใต้ได้นำเข้าไข่ไก่สดจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งราคาของไข่ไก่สหรัฐฯ ใกล้เคียงกับราคาไข่ไก่ของเกาหลีใต้ ตลอดจนสหรัฐฯ เองก็ยังประสบกับปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกเช่นกัน ส่งผลให้เกาหลีใต้ยุติการนำเข้าไข่ไก่จากสหรัฐฯ ในที่สุด กล่าวได้ว่าการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในเกาหลีใต้เป็นโอกาสในการส่งออกไข่ไก่ของไทย โดยกระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้ได้ประกาศว่า ไข่ไก่สดจากไทยจะสามารถส่งออกไปยังเกาหลีใต้ได้ ซึ่งไข่ไก่ของไทยที่ส่งออกไปสู่ตลาดเกาหลีใต้จะมีราคาที่ต่ำกว่าไข่ไก่จากฟาร์มภายในเกาหลีใต้

แหล่งที่มา Website: http://www.komchadluek.net/ Retrieved June 25, 2017

Leave a Comment