55 views

GDP ญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 0.5 ในเดือนพฤษภาคม


ที่มาภาพ: http://essay-zone.com/japans-economy/

กรุงโตเกียว – ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจญี่ปุ่น (Japan Center for Economic Research: JCER)  เปิดเผยตัวเลขประมาณการรายเดือนของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (real gross domestic product) ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5  ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการส่งออก

การลงทุนของบริษัทลดลงร้อยละ 0.9  หลังจากการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนเมษายน แต่การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 โดยมีการเติบโตในกลุ่มสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ลดการส่งออกไปยังจีน

ความต้องการจากภายนอกดังกล่าวส่งผลต่อการเติบโตของ GDP

การลงทุนด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9  ในขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคใกล้เคียงกับระดับของเดือนเมษายน

 

แหล่งข่าว: http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Japan-s-GDP-grew-0.5-in-May-JCER

Leave a Comment