152 views

ญี่ปุ่นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเงินสกุลเอเชียโดยตรง


การแลกเปลี่ยนเงินเยนเป็นเงินบาทที่แสดงยังคงใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นตัวกลาง

(เครดิตภาพ : Nikkei)

 

โตเกียว – กระทรวงการคลังญี่ปุ่น (Ministry of Finance: MOF) พยายามจะสร้างตลาดที่ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนเงินเยนกับเงินสกุลอื่นๆ ในเอเชียโดยตรงโดยไม่ต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตัวกลาง เพื่อลดต้นทุนในการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินและธุรกิจต่างๆ

MOF จะเสนอแผนการนี้กับไทย เนื่องจากแม้เงินเยนและเงินบาทสามารถแลกเปลี่ยนโดยตรงกันได้แล้ว แต่ธุรกรรมส่วนมากยังต้องแปลงสกุลเยนเป็นดอลลาร์ก่อนเพื่อซื้อเงินบาท เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีสภาพคล่องมากกว่า การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างกันโดยตรงจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆจ่ายค่าธรรมเนียมแก่สถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกรรมน้อยลง

MOF จะขอให้รัฐบาลไทยเพิ่มเพดานจำนวนเงินในบัญชีเงินสดที่ถือโดยผู้ที่มิได้เป็นผู้ออกนอกประเทศ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 300 ล้านบาท (8.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการแปลงเป็นสกุลเงินเยนโดยตรง โดยการจัดหาสกุลเงินให้เพียงพอ

นอกจากนี้ MOF จะสนับสนุนให้ธนาคารญี่ปุ่นที่ดำเนินการในที่อื่นๆในเอเชีย สามารถใช้ระบบการโอนเงินของสมาคมธนาคารของญี่ปุ่น (Japanese Bankers Association) สำหรับการโอนเงินและการทำธุรกรรมอื่นๆ ในสกุลเงินเยน

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายบางอย่างยังคงมีอยู่ เช่น การยืนยันตัวตนของคู่สัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมการเงินข้ามพรมแดนไม่ได้ใช้เพื่อก่อการร้าย

ยิ่งไปกว่านั้น MOF จะผลักดันข้อตกลงแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินภาคเอกชนเข้าถึงเงินเยนและสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชียในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน

ญี่ปุ่นยังเสนอแลกเปลี่ยนเงินโดยให้สกุลเงินเยนเป็นหลัก (yen-based currency) แก่ประเทศอาเซียนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยอินโดนีเซียให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ข้อเสนอข้างต้นเป็นส่วนสำคัญของแผนการที่ครอบคลุม เพื่อกระตุ้นการใช้สกุลเงินเอเชียในวงกว้างขึ้นมากซึ่งจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการในช่วงต้นสัปดาห์หน้า

 

แหล่งข่าวและที่มาภาพ: http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Japan-to-promote-direct-Asian-currency-exchanges

 

Leave a Comment