171 views

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน


กรุงเทพฯ – กรมพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย ร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรม 3 ด้าน เพื่อรองรับแผนงานประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพยากรบุคคลกับจังหวัด Tottori ของญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม SMEs ทั้งในไทยและจังหวัด Tottori เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต รถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชิ้นส่วนเครื่องบิน

จังหวัด Tottori เป็นหนึ่งในเก้าจังหวัดในญี่ปุ่นที่ได้จัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น เพื่อปรับปรุงคุณภาพแรงงาน และฟื้นฟูภูมิภาคให้สอดคล้องกับรูปแบบทางเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ

ความร่วมมือครั้งนี้จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากประเทศไทยมีการขยายอุตสาหกรรมด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลหันมาให้ความสำคัญในการผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในอาเซียน และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนี้ในเอเชีย

งานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ กำลังขาดแคลนแรงงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหา และสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ความร่วมมือด้านอุปกรณ์การแพทย์ และชิ้นส่วนเครื่องบินจะเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่ 20 เกี่ยวกับการพัฒนา และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ตลอดจนตามแผนงาน 20 ปีของกระทรวงแรงงานที่จะพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับแผนประเทศไทย 4.0

 

แหล่งข่าว: http://www.oananews.org/content/news/bussiness/dsd-japan-join-hands-ahead-thailand-40

 

Leave a Comment