169 views

โลโก้และสโลแกนใหม่ของกรุงโตเกียว


       

           กรุงโตเกียวประดิษฐ์โลโก้และสโลแกนใหม่ คือ “Tokyo Tokyo Old meets New” อันเป็นการผสมระหว่างการเขียนแบบพู่กันกับแบบโกธิค เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของกรุงโตเกียวที่เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของกรุงโตเกียวมีมาตั้งแต่ยุคเอโดะ (1603-1867) พร้อมกับรับวัฒนธรรมตะวันตกในสมัยเมจิปลายศตวรรษที่ 19 โดยโลโก้และสโลแกนใหม่นี้จะนำไปใช้ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของกรุงโตเกียวทั้งในและต่างประเทศ

การเขียนแบบพู่กันแสดงถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเป็นรากฐานของสังคม และการเขียนแบบโกธิคด้วยสีฟ้าแสดงถึงการก้าวสู่อนาคต อีกทั้งยังใส่ลูกเล่นด้วยตราแสตมป์แบบดั้งเดิมสีแดง ซึ่งเป็นลายแยก Shibuya หนึ่งในสัญลักษณ์ที่โด่งดังของกรุงโตเกียว

แหล่งข่าวและที่มาภาพ: https://japantoday.com/category/national/tokyo-creates-new-logo-slogan-to-promote-city-overseas-as-prime-tourist-destination

 

 

Leave a Comment