188 views

สตรีเกาหลีเป็นผู้อำนวยการที่ธนาคารโลก


2014021201171_1
โซ แจ เฮียง

สตรีเกาหลีผู้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเป็นผู้อำนวยการที่ธนาคารโลก ธนาคารรายงานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาว่า โซ แจ เฮียง ในวัย 52 ปี ผู้จัดการโครงการน้ำและการสุขาภิบาลได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อการเงินและภาคีสมาชิก (The Concessional Finance and Global Partnerships)
นั่นหมายถึงหล่อนเป็นคนเกาหลีที่ได้รับตำแหน่งสูงสุดในธนาคารโลก
ชาวเกาหลี 2 คน รวมถึง ชุง ฮุน ม็อก อดีตประธานบริษัท ฮุนได เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น ที่เคยรับตำแหน่งผู้อำนวยการในอดีต แต่พวกเขาไม่ได้มาโดยตำแหน่งและแฟ้มบุคคลของธนาคาร ส่วนโซ ได้ทำงานในธนาคารโลกมาถึง 22 ปี
จิม ยอง คิม ประธานธนาคารโลก เป็นคนเกาหลีอเมริกัน ผู้ถือสัญชาติอเมริกัน แต่โซเป็นผู้ถือสัญชาติเกาหลี
ฝ่ายสินเชื่อการเงินและภาคีสมาชิก (The Concessional Finance and Global Partnerships) ให้การดูแลการจัดการกองทุนแก่ประเทศต่างๆ
โซ เกิดในนครหลาวงโซลและย้ายไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากจบมัธยมต้น หล่อนจบปริญญาตรีใสสาขาเศรษฐศาสตร์ และจบ MBA จากมหาวิทยาลัย แสตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา : http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2014/02/12/2014021201234

บทวิเคราะห์ข่าว
ดังได้เคยสรุปวิเคราะห์ถึงบทบาทสตรีเกาหลีไว้แล้วก่อนหน้านี้ ว่าวิถีชีวิตในสังคมเกาหลียุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครหลวงโซล มีความเป็นตะวันตก และมีความเป็นเมืองสูง ได้ถูกเปลี่ยนแปลงตามแบบอย่างสังคมสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ สตรีเกาหลีปัจจุบันการศึกษาสูงขึ้น และทำงานนอกบ้านมากขึ้น และนิยมไปศึกษาต่อและเติบโตในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้สตรีเกาหลีมีบทบาทในสังคมสูงขึ้น และได้รับการยอมรับในสังคมโลกมากขึ้นด้วย แม้จะมีกระแสสังคมทัดทานบ้าง แต่ก็ได้รับการยอมรับมากขึ้น ในกรณีของ โซ แจ เฮียง ที่ได้รับการยอมรับให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อการเงินและภาคีสมาชิก (The Concessional Finance and Global Partnerships) ธนาคารโลก ก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงบทบาทของสตรีเกาหลีที่ได้รับการยอมรับให้ตำแหน่งสูงสุดและเป็นตำแหน่งในระดับเวทีโลก

Leave a Comment