219 views

นายกรัฐมนตรี Hwang ให้การสร้างงานเป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก


นายกรัฐมนตรี Hwang Kyo-ahn ปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าการสร้างงานใหม่เป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับปีนี้ ด้วยนโยบายต่างๆ เช่น การลดข้อจำกัดของระเบียบต่างๆและขยายการสนับสนุนธุรกิจที่มีความเสี่ยงและธุรกิจที่แสวงหาตลาดภายนอกประเทศ

ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ นายกรัฐมนตรี Hwang กล่าวถึงภารกิจด้านเศรษฐกิจว่า ให้หาโอกาสทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เศรษฐกิจที่เผชิญกับการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอ การปรับโครงสร้างของธุรกิจใหญ่และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก เช่น อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาสูงขึ้น ชาวอังกฤษลงประชามติออกจากสหภาพยุโรป เป็นต้น

“รัฐบาลให้ภารกิจด้านการสร้างงานเป็นศูนย์กลางของภารกิจของรัฐ เราจะช่วยให้ธุรกิจภายในประเทศสร้างงานผ่านการสนับสนุนด้านงบประมาณและภาษีและมีมาตรการสำหรับวัยรุ่นและสตรีซึ่งเป็นกลุ่มที่หางานทำยาก” นายกรัฐมนตรี Hwang กล่าว

นายกรัฐมนตรี Hwang ยังให้คำมั่นว่าจะมีมาตรการสนับสนุนธุรกิจที่ต้องการหาตลาดด้านโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศที่จะช่วยสร้างงาน สร้างความเชื่อมั่นในกลไกการเติบโตใหม่ๆ นอกจากนี้จะเพิ่มความเข้มแข็งของการส่งออกด้วยการสร้างสินค้าหลัก การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อทางธุรกิจ การร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกา กลุ่ม G20 APEC เป็นต้น

แหล่งข่าว
Yonhap News (2016). Acting president puts top priority on job creation.

 [Online].Available: http://english.yonhapnews.co.kr/national/2017/01/05/59/0301000000AEN20170105004300315F.html.

Leave a Comment