176 views

ชาวจีนท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2014 น้อยลง


ท่องเที่ยวจีน

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า สถาบันวิจัยกิจการท่องเที่ยวของจีน รายงานผลสำรวจความคิดเห็นการเตรียมวางแผนท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้(2014) พบว่า มีสัดส่วนชาวจีนที่จะไปเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวน้อยลง คือมีเพียงร้อยละ 59.9 ในขณะที่ปีที่แล้ว มีจำนวน ร้อยละ 76.8 แต่จำนวนของชาวจีนที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มีมากกว่าคนที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดในประเทศเป็นครั้งแรก โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 7 ทั้งนี้ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย สหรัฐฯ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ แคนาดา ตลอดจนฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวันเป็นสถานที่ซึ่งชาวจีนนิยมไปท่องเที่ยวมากที่สุด ส่วนแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น เมืองซานย่า กรุงปักกิ่ง เมืองหางโจว นครเซี่ยงไฮ้ มณฑยูนนานและภาคตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นสถานที่ชาวจีนนิยมที่สุด

แหล่งข่าว:  สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

http://thai.cri.cn/247/2014/02/03/224s217798.htm

บทวิเคราะห์ข่าว

รัฐบาลจีนได้ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยว โดยมีนโยบายด้านการท่องเที่ยวและมีการวางแผนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และส่งเสริมให้ นักลงทุนต่างชาติเข้าไปสร้างโรงแรมที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจุบันปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชาวจีนเดินทางออกท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ประการแรก ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ รายได้ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนดีขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น ชาวจีนผู้มีฐานะดีกว่า ๖๕ ล้านคนเป็นผู้มีรายได้สูงกว่า ๕๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการคาดการณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลก คาดว่าภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนประมาณ ๑๐๐ ล้านคน จัดเป็นอันดับสี่ของโลก ประเทศไทยได้เปรียบประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ การคมนาคมที่สะดวกสบาย การให้บริการที่ดี รวมทั้งคนไทยมีอัธยาศัยที่เป็นกันเอง ล้วนเป็นสิ่งดึงดูดทําให้มีนักท่องเที่ยวจีนเลือกเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเป็นลําดับแรก โดยภาพรวมของการท่องเที่ยวทั่วโลกมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น แม้ว่าประเทศจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาภัยพิบัติตามธรรมชาติ และปัญหาทางการเมืองภายในประเทศแตกต่างกันไป แต่ในภาคการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศจีน ดังนั้น ประเทศไทยควรจะมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจด้านการบริการให้มีมาตรฐาน และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์สวยงาม เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนตลอดไป และที่สำคัญที่สุดในขณะนี้น่าจะเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของไทยให้มั่นคง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เร็วที่สุด

Leave a Comment