237 views

ประธานาธิบดี Park ให้เริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 1987


ประธานาธิบดี Park Geun-hye ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ ประธานาธิบดี Park กล่าวถึงความยากลำบากตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 3 ปี 8 เดือนว่ามีความท้าทายต่างๆที่ไม่สามารถรับมือได้ด้วยนโยบายหรือการปฏิรูปเพียงบางส่วน

“จากการที่ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้เพียงสมัยเดียวจึงขาดความต่อเนื่องของพลังขับเคลื่อนนโยบายและการปฏิบัติภารกิจของรัฐให้บรรลุผล และยังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการฑูตอย่างเสมอต้นเสมอปลาย …เกาหลีเหนือได้ผลักดันการพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์มาหลายทศวรรษแล้ว จากการที่เกาหลีใต้ต้องเปลี่ยนนโยบายทุก 5 ปี เศรษฐกิจต้องเผชิญกับความยากลำบากในการบริหารและการลงทุน”

“จากวันนี้ ฉันจะยอมรับข้อเรียกร้องจากประชาชนและรัฐสภาและเตรียมการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะตั้งหน่วยงานเพื่อภารกิจนี้ ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าความต้องการของประชาชนได้ดำเนินการลุล่วงในวาระที่ฉันดำรงตำแหน่ง” ประธานาธิบดี Park กล่าว
จากการสำรวจทัศนคติของประชาชนพบว่าร้อยละ 70 เห็นด้วยกับแนวความคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญและสมาชิกรัฐสภาจำนวน 2 ใน 3 มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ  (Song Ji-sun, 2016).

บทวิเคราะห์

วาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ไม่เหมือนกับระบบของสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ปี 1987 มาตรา 70 กล่าวว่าประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้เพียงสมัยเดียว กระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในปี 1987 ช่วยให้เกาหลีใต้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้สำเร็จ มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปีเพียงสมัยเดียว สาเหตุหนึ่งมาจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่ก่อนปี 1987 เกาหลีใต้ปกครองแบบเผด็จการทหาร มีกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยเรื่อยมาเพื่อจำกัดขอบเขตของทหาร กรณีอดีตประธานาธิบดี Park Chung-hee ดำรงตำแหน่งอยู่ถึง 18 ปี อย่างไรก็ตามการที่ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้เพียงสมัยเดียวจะทำให้ขาดความต่อเนื่องของนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จได้ โดยเฉพาะนโยบายบางอย่างที่ต้องใช้เวลาหลายปี เช่น การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การรวมชาติ การรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มประชากร เป็นต้น

แหล่งข่าว

Song Ji-sun, Arirang News. (2016). President Park announces start of constitutional revision on presidential one-term limit.  [Online].Available: http://www.arirang.com/News/News_View.asp?nseq=196778.

The National Assembly of Republic of Korea. Constitution of the Republic of Korea. [Online].Available: http://korea.assembly.go.kr/res/low_01_read.jsp?boardid=1000000035.

 

Leave a Comment