344 views

ผลการสำรวจ JCC : การสวรรคตของของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นในไทย


20161018_Thai-Mourning_article_main_image

 เครดิตภาพ: สำนักข่าว AP

ประชาชนชาวไทยซึ่งอยู่ในอาการโศกเศร้าได้เดินทางไปถวายความอาลัยด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ณ พระบรมมหาราชวัง

 

กรุงเทพฯ – หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok หรือ JCC กรุงเทพฯ) ซึ่งมีสมาชิกประเภทบริษัท จำนวนประมาณ 1,700 บริษัท ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบริษัทผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยที่เป็นสมาชิกหอการค้าจำนวน 30 องค์กร เมื่อวันที่ 14 และ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นผลกระทบต่อธุรกิจ หลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ของชาวไทย

ผลการสำรวจพบว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม มี 7 บริษัท ได้สั่งหยุดงาน หรือให้พนักงานให้รอปฎิบัติงานที่บ้าน และในวันที่ 17 ตุลาคม ทั้ง 30 บริษัท ได้ให้พนักงานกลับไปปฏิบัติงานตามปกติ มีสองบริษัทกล่าวว่า พวกเขาได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับศุลกากร และการตรวจคนเข้าเมืองเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม แต่ไม่มีผู้ใดกล่าวว่าประสบปัญหาในวันที่ 17 ตุลาคม ไม่มีบริษัทใดรายงานปัญหาการหยุดชะงักของการขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นอยู่ในฐานะมั่นใจได้ว่า ห่วงโซ่อุปทานที่อยู่ในไทยซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะโรงงานของเอเชีย จะถูกรักษาไว้ได้อย่างมั่นคง

อย่างไรก็ตาม บางบริษัทมีความกังวลบางประการว่า อาจต้องระงับการทำกิจกรรมของบริษัทไว้ก่อนในช่วงเวลาที่ประชาชนชาวไทยอยู่ในช่วงทุกข์โศก และบางบริษัทสมัครใจที่จะยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดงานเลี้ยง และกิจกรรมนอกสถานที่ นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณของผลกระทบเชิงลบต่อการบริโภคของประชาชน

นาย Tsuyoshi Inoue กรรมการผู้จัดการ ของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ กล่าวว่า “เราจะยังคงจับตาอย่างใกล้ชิด ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการค้าปลีกและบริการ”

 

แหล่งข่าวและที่มาของภาพ : http://asia.nikkei.com/Japan-Update/King-s-passing-not-affecting-Japanese-manufacturing-in-Thailand-survey

 

Leave a Comment