279 views

ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ลงนามข้อตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครั้งใหม่


20160827Asokorea_article_main_image

นาย Taro Aso รัฐมตรีคลังญี่ปุ่น (คนขวามือ) กำลังจับมือกับนาย Yoo Il-ho รัฐมนตรีคลังของเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559

 

ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้เจรจาการลงการลงนามข้อตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (currency swap arrangement) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมาหลังการประชุมรัฐมนตรีคลังของทั้งสองประเทศ ที่กรุง Seoul  เพื่อป้องกันความไม่แน่นอนจากระบบการเงินโลก

นาย Yoo Il-ho รัฐมนตรีคลังของเกาหลีใต้ ได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่า “เกาหลีใต้ได้เป็นฝ่ายเสนอให้เริ่มการเจรจาข้อตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น…เราสามารถลดความไม่แน่นอนได้ด้วยการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนสกุลเงินให้มากขึ้น”

นาย Taro Aso รัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นกล่าวหลังการประชุมด้วยเช่นกันว่า ทั้งสองประเทศตระหนักถึงความจำเป็นของความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้มีมากขึ้น

ทั้งสองประเทศได้กล่าวในแถลงการณ์ร่วมว่า ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้เผชิญภัยคุกคามจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง และความเสี่ยงจากภาวะทางการเงินของโลกที่มีความเปราะบางมากขึ้น รายละเอียดการเจรจาข้อตกลงใหม่จะกำหนดในอนาคตอันใกล้

อนึ่ง การทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2001 ด้วยหลังเกิดวิกฤตเศรษฐฺกิจเอเชียปี 1997 เกาหลีใต้ได้เห็นความสำคัญของการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันประเทศจากการเผชิญวิกฤตสภาพคล่องฉุกเฉิน วงเงินการแลกเปลี่ยนระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้เพิ่มเป็น 7 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในปี 2011 แต่ได้ลดขนาดวงเงินหลังจากนั้น และทั้งสองประเทศได้ปล่อยให้หมดอายุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2015 ที่วงเงิน 1 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสองประเทศที่มีมายาวนาน และได้ปะทุขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา

การเจรจาข้อตกลงครั้งใหม่นี้  ถือเป็นการหยุดความพยายามที่จะรักษาหน้าของเกาหลีใต้ ที่ก่อนหน้านี้ได้วางสถานะตนเองไม่ต่ออายุการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตรากับญี่ปุ่นหากญี่ปุ่นไม่ร้องขอ เนื่องจากเกาหลีใต้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับภาวะทางการเงินฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยปัจจุบัน เกาหลีใต้กำลังเผชิญความเสี่ยงทางสถานการณ์การเงิน เนื่องมาจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน และการออกเสียงออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ เป็นต้น

ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครั้งใหม่ ถือเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีคลังของทั้งสองประเทศยังได้กล่าวว่า ความร่วมมือสามารถขยายต่อไปยังเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อีก ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินเรื่องอื่นๆให้มีมากขึ้นของทั้งสองประเทศ

 

แหล่งข่าวและที่มาของภาพ:  http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Thaw-in-Japan-South-Korea-ties-spreads-to-economy

http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Thaw-in-Japan-South-Korea-ties-spreads-to-economy

Leave a Comment