237 views

เกาหลีใต้ปรับลด GDP ลง


2

ภาพจาก Website: globalriskinsights.com

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้วิเคราห์จากพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก อันส่งผลกระทบต่อการหดตัวลงของอุปสงค์ภายใน และภายนอกประเทศเกาหลีใต้ ส่งผลให้ธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้ปรับลดการคาดการณ์ GDP ของปี 2559 ลงสู่ร้อยละ 2.7 จากคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 2.8 และปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.1 จากเดิมที่ร้อยละ 1.2

แหล่งที่มา Website: http://manager.co.th/ Retrieved July 18, 2016

Leave a Comment