298 views

ปฏิกิริยาของพรรคการเมืองเกาหลีใต้ต่อ Brexit


หลังจากที่ชาวอังกฤษได้ลงประชามติออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป พรรคการเมืองของเกาหลีใต้หลายพรรคพยายามหามาตรการรับมือกับภาวะดังกล่าว

พรรคฝ่ายรัฐบาล Saenuri Party เน้นว่าจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวโดยให้คณะกรรมการฝ่ายนโยบายติดตามสถานการณ์ Brexit

“Saenuri Party และรัฐบาลได้ตัดสินใจติดตามสถานการณ์ Brexit ทั้ง 24 ชั่วโมงและสังเกตการณ์สถานการณ์ดังกล่าวต่อเศรษฐกิจทั้งระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ” ทาง Saenuri Party กล่าว

พรรคฝ่ายค้าน  Minjoo Party of Korea กระตุ้นให้รัฐบาลพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงสาเหตุและผลของ  Brexit ต่อเศรษฐกิจโลก Brexit อาจจะทำให้เกิดการแบ่งขั้วในกลุ่มที่มีรายได้แตกต่างกันทั่วโลก ดังนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องหามาตรการต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

“อุตสาหกรรมการต่อเรือของเกาหลีใต้อยู่ในกระบวนการปรับโครงสร้าง คาดว่าจะเข้มแข็งเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม Brexit สามาถทำให้ราคาน้ำมันขาดเสถียรภาพได้ เราต้องการปรับโครงสร้างของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง” ทาง Minjoo Party of Korea กล่าว

ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้าน  People’s Party เน้นว่ามาตรการใดๆก็ตามของรัฐบาลที่จะรับมือผลของ Brexit นั้นต้องอยู่บนฐานความต้องการของประชาชน
“People’s Party ได้เตือนถึงความเป็นไปได้ของ Brexit และเมื่อเป็นความจริง ทางพรรคได้ตั้งคณะทำงานเพื่อหามาตรการแบบอุดมคติส่งให้กระทรวงการคลัง รัฐบาลต้องแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Brexit โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชน” ทาง People’s Party กล่าว

Brexit อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ที่เป็นเศรษฐกิจแบบเปิด ต้องพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศมาก
ที่มาข่าว
Park Ji-won, Arirang News. Korea’s political parties react to Brexit. [Online].  Available: http://www.arirang.com/News/News_View.asp?nseq=192744.

 

Leave a Comment