192 views

นายกฯ อาเบะ ยอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องยาก


หนังสือพิมพ์ Asahi Shimbun และสำนักข่าว Reuters รายงานว่า นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ได้กล่าวเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันยังคงเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลพรรค LDP ที่ต้องการแก้ไขมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถใช้อำนาจทางทหารเฉกเช่นประเทศอื่นๆ เช่น การส่งทหารไปปฏิบัติการต่างประเทศ การร่วมมือกับพันธมิตรในรูปแบบ collective self-defense เป็นต้น

การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวุฒิสภาของญี่ปุ่นในวันที่ 10 ก.ค. ซึ่งจากผลโพลสำรวจของหนังสือพิมพ์ Asahi Shimbun พบว่า คนญี่ปุ่นร้อยละ 68 ไม่ต้องการแก้ไขมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญ ทำให้พรรคฝ่ายค้านใช้ประเด็นนี้มาหาเสียงในการเลือกตั้งวุฒิสภา ดังนั้น นายกฯ อาเบะ จึงออกมากล่าวเพื่อลดกระแสต่อต้านที่อาจส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงของพรรค

แหล่งที่มาข่าว: http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201606250064.html

Leave a Comment