191 views

จีนใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ในปี 2013


00221910dbbd143f26f60b

ที่มา http://www.chinadaily.com.cn/business/chinadata/2014-01/14/content_17234934.htm

สรุปข่าว         

สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติของจีน (NEA) เผยยอดการใช้ไฟฟ้าของจีนในปี 2013 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบรายปี โดยกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในปี 2013 อยู่ที่ 5.32ล้านล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง มีอัตราการเติบโตสูงกว่าในปี 2012 ร้อยละ 2 โดยกระแสไฟฟ้าถูกใช้ในภาคบริการร้อยละ 10.3 ในภาคอุตสาหกรรมกว่าร้อยละ 7 และในภาคการเกษตรร้อยละ 0.7 ซึ่งมีปริมาณการใช้มากกว่าปีก่อนทั้ง 3 ส่วน ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจีนขยายตัวร้อยละ 7.7 ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2013 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ทั้งปีที่ร้อยละ 7.5

สำหรับสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติของจีนก็มีการวางแผนปฏิรูปการส่งเสริมและแนะนำเงินทุนภาคเอกชนให้มากขึ้นในการลงทุนภาคพลังงาน การปฏิรูปหลักๆ จะทำในการผลิตกระแสไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการกำกับดูแลตลาดพลังงานและความปลอดภัยในการใช้พลังงานให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

 

บทวิเคราะห์

การที่ประเทศจีนมีสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นประเทศที่ใช้พลังงานที่สำคัญในภูมิภาค สะท้อนให้เห็นถึงการผลิตที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น และยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือ ขนาดของระบบเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งมีประชากรกว่าพันล้านคน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจึงมหาศาล ซึ่งความมั่นคงด้านพลังงานเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนคำนึงถึงอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการลงทุนในกิจการไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่อย่างไรก็ตามการจัดหาให้ได้มาซึ่งพลังงานต่างๆ และการนำพลังงานไปใช้นั้น ล้วนแต่ต้องอาศัยปริมาณการลงทุนปริมาณมหาศาล ดังที่สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติของจีนได้มีการวางแผนส่งเสริมภาคเอกชนในการนำเงินมาลงทุนในภาคพลังงานเพิ่มขึ้นนั่นก็เป็นช่องทางหนึ่งในการรองรับเท่านั้น รัฐบาลจีนอาจจะต้องหาแนวทางในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานอย่างยั่งยืนมากขึ้น

 

แหล่งข้อมูล:     http://www.chinadaily.com.cn/business/chinadata/2014-01/14/content_17234934.htm

http://www.ryt9.com/s/iq29/1816002

http://www.thaienergynews.com/words07.php

Leave a Comment