600 views

ปี 2014 นักท่องเที่ยว ท่องไต้หวัน 9 ล้านคน


ข่าว_ไต้หวันวาดฝัน ปี 2014  จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวไต้หวัน  9 ล้านคน คาดหวังรายได้ 13, 330 เหรียญสหรัฐฯ (หรือ 400,000 ล้านเหรียญไต้หวัน) หากแต่ต้องแลกกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ***(แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด_ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2557)***

วิเคราะห์ การท่องเที่ยวสองฝั่งช่องแคบไต้หวันมีบทบาทสำคัญที่ ส่งเสริมให้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไต้หวันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  กล่าวคือ ก่อนปี 2008 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ท่องเที่ยวไต้หวัน น้อยกว่า 4 ล้านคน  เมื่อปี 2008 นักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันกลุ่มแรกได้เดินทางถึงไต้หวัน  ถัดมาปี 2009 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ท่องเที่ยวไต้หวันจำนวน 4.395 ล้านคน นับเป็นครั้งแรกที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่องเที่ยวไต้หวันเกิน 4 ล้านคน   ต่อมา เมื่อปี 2012   มี นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ท่องเที่ยวไต้หวัน  7.3 ล้านคน (ในบรรดานักท่องเที่ยวนานาชาติ ดังกล่าว เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 2.59 ล้านคน   ซึ่งเป็นกลุ่มวันละ 3,000 คน และ นักท่องเที่ยวอิสระรายบุคคลวันละ 1,400 คน ) …ล่าสุด เมื่อปี 2013 มี นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน 8 ล้านคน...จะเห็นได้ว่า  ช่วงปี 2008- สิ้นปี 2013 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งเท่าตัว  …เมื่อพิจารณารายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวม พบว่า เมื่อปี 2012   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้  ร้อยละ 4.4 ของ GDP ไต้หวัน หรือ สร้างรายได้ 21, 000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือ 618,400 ล้านเหรียญไต้หวัน)  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน  7.3 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 11,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือ 340,000 ล้านเหรียญไต้หวัน)   …แนวโน้มนี้  ปี 2014  ไต้หวันจึงวาดฝันจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวไต้หวัน  9 ล้านคน คาดคะเนรายได้ 13, 330 เหรียญสหรัฐฯ (หรือ 400,000 ล้านเหรียญไต้หวัน)  อย่างไรก็ตาม  จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทั้งหมดที่เดินทางมาท่องเที่ยวไต้หวันนั้น แม้จะสร้างรายได้จำนวนมหาศาลแก่ไต้หวันก็ตาม  แต่ประชาชนชาวไต้หวันต้องทน/อดทนกับพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนานักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ “พฤติกรรมที่ไม่ศิวิไลซ์ของนักท่องเที่ยวจีนบางกลุ่ม” ได้แก่ การถ่มน้ำลาย การทิ้งขยะปฏิกูลเกลื่อนกลาด การแทรกแถว/แซงคิว การสลักอักษรบนต้นไม้ และการทำลายสถานที่ทางประวัติศาสตร์    “ผู้นำจีนกำลังรณรงค์ปรับปรุงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่อันเป็นที่โจษจันทั่วโลก ได้แก่ การถ่มน้ำลายไม่เป็นที่ ทิ้งขยะเกลื่อนกราดตามที่สาธารณะ การปัสสาวะในสระ การขโมยสิ่งของอย่างแจ๊กเก็ตช่วยชีวิตบนเครื่องบิน การปีนเหยียบเล่นโบราณสถาน เป็นต้น”  

แหล่งข้อมูล:  http://bit.ly/1fwqgg4;  http://bit.ly/1eHWvpG; http://bit.ly/19thaOchttp://bit.ly/19thehc;  http://bit.ly/1iRZYm9,   http://bit.ly/1gI85k3,  http://bit.ly/1kB81rZ;  http://bit.ly/1aEfgcxhttp://bit.ly/1dq5mfghttp://bit.ly/1iS14yq;  http://bit.ly/1gIUHfm

Leave a Comment