417 views

ญี่ปุ่นจดทะเบียน 280 หมู่เกาะห่างไกลที่ไม่มีเจ้าของให้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ


ที่มา: http://www.globalpost.com/ January 7, 2014 3:50pm

สรุปข่าว/ รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนจะดำเนินการจดทะเบียนบันทึกรายการหมู่เกาะที่อยู่ห่างไกลจำนวน 280 เกาะ ที่ยังไม่มีรัฐใดเป็นเจ้าของครอบครองให้เป็นทรัพย์สินของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการภายใต้เขตแดนการควบคุมของญี่ปุ่น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาข้อพิพาทเขตแดนที่อาจจะมีขึ้น ดังเช่นจากประสบการณ์อันขมขื่นของญี่ปุ่นกับเพื่อนบ้านอย่างจีนกรณีปัญหาพิพาทอ้างความเป็นเจ้าของในหมู่เกาะเซนกากุ ที่ยังติดกับดักอยู่กับความขัดแย้งซึ่งรุนแรงขยายใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ มีหมู่เกาะห่างไกลจำนวนมากประมาณ 400 เกาะที่อยู่ภายในเขตน่านน้ำของประเทศญี่ปุ่น หากยังไม่ได้มีการระบุชื่อ โดยเมื่อปีที่แล้วคณะที่ปรึกษาได้นำเสนอต่อรัฐบาลญี่ปุ่นให้ติดตั้งระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์และชื่อเกาะ พร้อมกับสำรวจสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเลรอบหมู่เกาะเหล่านี้

flag

 

ที่มาภาพ/ http://edition.cnn.com/2012/08/16/world/asia/china-japan-islands-arrests/

วิเคราะห์ข่าว/ จากข่าวสะท้อนให้เห็นว่าจากบทเรียนปัญหาข้อพิพาทการแย่งชิงหมู่เกาะเซ็นกากุของญี่ปุ่นกับจีนที่ขยายความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในทุกด้านของญี่ปุ่นกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน ต่อกรณีดังกล่าวได้ทำให้ญี่ปุ่นพยายามศึกษาเตรียมการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังเช่นการสำรวจหมู่เกาะในเขตน่านน้ำของญี่ปุ่น และดำเนินการจดทะเบียนเข้าสู่ระบบบริหารจัดการซึ่งควบคุมดูแลโดยรัฐ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันคือการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหมู่เกาะต่างๆ นั่นเอง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นวิธีการเชิงรุกที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไว้ และป้องกันมิให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วย

Leave a Comment