523 views

19,273 เหรียญไต้หวัน/ด.


 

ข่าว_คณะกรรมการแรงงานไต้หวัน (CLA) ประกาศ ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2014 เป็นต้นไป ค่าแรงขั้นพื้นฐานรายชั่วโมงปรับขึ้น เป็น 115 เหรียญไต้หวันและตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป เงินเดือนขั้นต่ำปรับเป็น 19,273 เหรียญไต้หวัน นายจ้างที่ฝ่าฝืนกำหนดค่าแรงต่ำกว่าที่ประกาศไว้จะถูกปรับตามกฎหมาย มีโทษตั้งแต่ 20,000 ถึง 300,000 เหรียญไต้หวัน โดยจะมีหน่วยงานคอยตรวจสอบสถานประกอบการ เจ้าของกิจการ ผู้รับผิดชอบ ให้นายจ้างปรับเพิ่มค่าแรงตามกฎหมาย*** (แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด_ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2557)***

วิเคราะห์_ค่าแรงขั้นต่ำ เป็นค่าตอบแทนต่ำสุดซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายแก่ลูกจ้างเป็นรายชั่วโมง รายวันหรือรายเดือนตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีความหมายเหมือนกับค่าแรงต่ำสุดซึ่งลูกจ้างจะขายแรงงานของตน …แม้ว่ากฎหมายค่าแรงขั้นต่ำจะมีผลใช้บังคับในหลายรัฐ ก็ยังมีความเห็นต่างในผลดีและผลเสียของค่าแรงขั้นต่ำ ==> ผู้สนับสนุนค่าแรงขั้นต่ำบอกว่า จะเป็นการเพิ่มมาตรฐานชีวิตของลูกจ้างและลดความยากจน ขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยว่า ถ้าค่าแรงขั้นต่ำสูง… ก็จะเป็นการเพิ่มอัตราว่างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมู่ลูกจ้างที่มีผลิตภาพต่ำเพราะขาดประสบการณ์หรือพิการ ดังนั้นจึงเป็นการทำร้ายแรงงานที่มีฝีมือน้อยกว่าและเป็นประโยชน์แก่แรงงาน ที่มีฝีมือสูงกว่า _สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม อีกคนตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย _(ฟ.ฮีแลร์ หรือ เจษฎาธิการฮีแลร์ แห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ)…

แหล่งข้อมูล http://bit.ly/1ghLMBZ;    http://bit.ly/19YmcRr; http://bit.ly/1d4AMnF http://bit.ly/18UGjkE;   http://bit.ly/1d4EL3i

Leave a Comment