143 views

สตรีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานบริหารธนาคารคนแรกของเกาหลี


131223_2p14_firstBy Kim Rahn
ควน เซิน จู

อุตสาหกรรมการธนาคารของเกาหลีมีสตรีเป็นหัวหน้าครั้งแรก
คณะกรรมการบริหารการเงินให้การรับรอง ควน เซิน จู รองประธานบริหารอาวุโสธนาคารอุตสาหกรรมแห่งเกาหลี (The Industrial Bank of Korea : IBK) ให้เป็นประธานบริหารของธนาคารแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2013 ที่ผ่านมา
หากได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี ปาร์ค กึน เฮ แล้ว ควน จะเป็นหัวหน้าของธนาคารที่เป็นสตรีคนแรกของที่นี่ เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกล่าวว่า เชื่อว่าหล่อนเป็นผู้ที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้กิจการของธนาคารดีขึ้นด้วยการบริหารความเสี่ยงและการนำการสร้างสรรค์มาใช้ในระบบการเงิน
ด้วยวุฒิการศึกษาในวิชาเอกวรรณกรรมอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยยนเซ ในวัย 57 ปี เข้าทำงานในธนาคารอุตสาหกรรมแห่งเกาหลี ตั้งแต่ปี 1978 มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน หล่อนได้รับตำแหน่งสูงสุดสำหรับสตรีคนแรกมากมาย เช่นในศูนย์ความพอใจของลูกค้า ภาคการบริหารความเสี่ยง ภาคธุรกิจบัตร และศูนย์คุ้มครองการเงินของลูกค้า หล่อนกล่าวว่าหล่อนจะสร้างสมดุลในคุณค่าแห่งความแตกต่างในธนาคารให้สำเร็จลุล่วง พร้อมกล่าวว่าธนาคารจะต้องเติบโต สร้างผลประโยชน์ รักษาการเงินให้สมบูรณ์และตอบสนองสังคม ค้นหาความสมดุลระหว่างสิ่งต่างๆ และพยายามสร้างระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของธนาคาร

หล่อนกล่าวว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแบบของบรรยากาศทางสังคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงาน หล่อนคาดว่าจะช่วยปรับปรุงระบบ และศึกษาในธนาคารเพื่อให้แรงงานสตรีมีความสนุกสนานในหน้าที่การงาน ในกิจการธนาคาร การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการลงทุนในการธนาคาร
ควนเป็นคนที่สองที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นประธานบริหารของธนาคาร หลังจากการเริ่มต้นในการผลักดันให้คนงานสตรีเป็นผู้นำเป็นครั้งแรก มีข่าวลือว่าอดีตข้าราชการการเงินผู้รอบรู้จะกลับมาครองตำแหน่ง ผู้เฝ้ามองอุตสาหกรรมธนาคารให้ความเห็นว่า ทำให้มีเสียงวิภาควิจารณ์จากภายนอกต่างๆนานาในการจัดผู้ที่จะมาบริหารองค์กร จึงทำให้คณะกรรมการพิจารณาเสียงวิภาควิจารณ์และเลือกควนมาดำรงตำแหน่ง

ที่มา : rahnita@koreatimes.co.kr,
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2013/12/488_148481.html

บทวิเคราะห์ข่าว
พื้นฐานคนเกาหลีเป็นคนที่ผูกพันฝังใจกับเรื่องราวในอดีต แต่ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ดี มีวินัยในตนเองสูง ชอบการแข่งขัน และไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆ ดื้อดึง ดันทุรัง และไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด แต่หากมองให้ลึกแล้วเป็นคนโอบอ้อมอารี มีน้ำใจงาม ชอบความขบขัน รักเสียงเพลง ความสัมพันธ์ทางสังคมมีมรรยาททางสังคมสูงเด่น เน้นความสูงต่ำทางสังคม รักชาติบ้านเมือง เคารพนับถือและกตัญญูต่อพ่อแม่ ยกย่องบุรุษเป็นผู้นำของครอบครัวและสังคม สังคมเกาหลียึดหลักจากลัทธิขงจื้อในการที่ให้ความสำคัญกับผู้ชายในการเป็นผู้นำครอบครัวและสังคม ผู้หญิงจะมีหน้าที่เป็นแม่บ้าน ทำงานอยู่แต่ในบ้าน หน้าที่ในการทำงานนอกบ้านหรือการเข้าสังคมเป็นของผู้ชาย
วิถีชีวิตในยุคปัจจุบันในสังคมเกาหลีเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครหลวงโซล มีความเป็นตะวันตก และมีความเป็นเมืองสูง ได้ถูกเปลี่ยนแปลงตามแบบอย่างสังคมสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับความเป็นเกาหลีแบบเก่า ที่นำมาผสมผสานได้อย่างลงตัว บทบาทสตรีในสังคมเกาหลีก็เช่นกันมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก คือมีการศึกษาสูงขึ้น และทำงานนอกบ้านมากขึ้น แม้จะมีกระแสสังคมทัดทานบ้าง แต่ก็ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น ดังเห็นได้จากการยอมรับ ปาร์ค กึน เฮ เป็นประธานาธิบดีสตรีคนแรกของเกาหลี ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ประธานบริหารธนาคาร (CEO) จะคัดเลือกสตรีที่มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่เท่าเทียมผู้ชาย

Leave a Comment