172 views

นโยบาย SMEs ของเกาหลีใต้เน้นไปที่การส่งออก


Picture4

ภาพจาก Website: english.hankyung.com

สรุปข่าว – Joo Hyung-hwan รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และ พลังงาน กล่าวว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เน้นนโยบายในการสนับสนุน SMEs ด้วยการให้ SMEs ปรับไปสู่การส่งออกให่มากยิ่งขึ้น โดยนโยบายเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ถึงเวลาที่จะต้องยกเครื่องเสียใหม่ ให้แตกต่างจากนโยบายการส่งออกแบบเดิมของเกาหลีใต้ที่ยึดถือกันมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ซึ่งอาจจะต้องเน้นไปที่สินค้าบริโภค สินค้าการเกษตร การบริการ ที่เน้นบทบาทของ SMEs ควบคู่ไปกับการเปิดตลาดส่งออกใหม่ๆ อย่างเช่น อิหร่าน เวียดนาม และอินเดีย

แหล่งที่มา Website: english.hankyung.com Retrieved February 28, 2016

Leave a Comment