188 views

รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนนักลงทุนทำธุรกิจในอิหร่าน


Picture2

ภาพจาก Website: www.tryinteract.com

สรุปข่าว – รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เปิดศูนย์ธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับนักลงทุนทำธุรกิจในอิหร่าน ซึ่งศูนย์ธุรกิจดังกล่าวตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล มีภาระหน้าที่ในการบริการให้คำปรึกษา ตลอดจนให้ขข้อมูลที่เกี่ยวกับ การลงทุน การค้าของอิหร่าน นอกจากนี้ศูนย์ธุรกิจยังมีหน้าที่ในการนำเสนอจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการเกาหลีใต้และอิหร่าน

แหล่งที่มา Website: english.chosun.com Retrieved February 3, 2016

Leave a Comment