231 views

เศรษฐกิจเกาหลีใต้ในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวน้อยกว่า 1%


Piture1

ภาพจาก Website: globalriskinsights.com

สรุปข่าว – ธนาคารกลางเกาหลีใต้แถลงว่า อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในไตรมาสที่   4  หดตัวลงมาก โดย GDP ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวเพียง 0.6% ซึ่งลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ที่ขยายตัว 1.3% ซึ่งเมื่อพิจารณาไปที่การบริโภคของภาคเอกชนก็จะพบว่า มีการขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าในไตรมาสที่ 3 และการส่งออกก็ฟื้นตัวขึ้นบ้างจากไตรมาสที่ 3 เพียงเล็กน้อย  แต่ปัญหาสำคัญของการหดตัวลง-ของ GDP เกาหลีใต้ในไตรมาสที่ 4 คือ ผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อันเกิดมาจากความซบเซาของธุรกิจอหังสาริมทรัพย์ และการใช้จ่ายภาครัฐอันเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานที่ลดลง

แหล่งที่มา Website: www.infoquest.co.th Retrieved January 27, 2016

Leave a Comment