235 views

ผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ (Park Geun-hye)


จากการสำรวจทัศนคติประชาชนชาวเกาหลีใต้เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลที่นำโดย ประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ ในโอกาสที่รัฐบาลชุดนี้บริหารงานครบ 1 ปี จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,204 คน  พบว่ามีประชาชน 54% ที่พึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาล ในขณะที่ประชาชน 35% ไม่พึงพอใจ ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่านโยบายและการดำเนินการทางการฑูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสองประเด็นแรกที่ประชาชนพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐบาล ในขณะที่ประเด็นที่ประชาชนไม่พึงพอใจมากที่สุดคือเรื่องการขาดสื่อสารของรัฐบาล (The Korea Herald, 2013)

บทวิเคราะห์ ปาร์ค กึน-เฮ (Park Geun-hye) บุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ปาร์ค จุง-ฮี (Park Chung-hee)  สังกัดพรรคแซนูรี (Saenuri Party) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2012  โดยปาร์คได้คะแนนร้อยละ 51.6 เอาชนะนายมุน แจ-อินจากพรรค Democratic Party-DP ซึ่งเป็นพรรคแนว Progressive ซึ่งเขาได้คะแนนร้อยละ 48.0  ปาร์คได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 เป็นวาระ 5 ปี (www.bbc.co.uk, 2013) ปาร์ค กึน-เฮ (Park Geun-hye) เป็นนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมที่มีแนวความคิดสนับสนุนการค้าเสรี (Free trade) เป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานของพรรคแซนูรี (Saenuri Party)  ที่เธอสังกัดซึ่งเป็นพรรคแนวอนุรักษ์นิยม(Conservative) ผสมผสานไปกับระบอบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย (Liberal democracy)  ระบอบเศรษฐกิจแนวทุนนิยมเสรี (Liberal capitalism)  ปกครองโดยหลักกฎหมาย(Rule of law) ส่วนนโยบายต่างประเทศนั้นเป็นไปในแนวเสรีนิยม(Liberalism) ที่มุ่งเพิ่มความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆในเวทีโลกโดยให้ความสำคัญกับบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในการร่วมมือระดับระหว่างประเทศและในเวทีโลกทั้งในด้านสันติภาพ การเมือง การค้า การพัฒนา เป็นต้น  (Saenuri Party, 2013) ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของประชาชนชาวเกาหลีใต้ที่เป็นสังคมแบบอนุรักษ์นิยม ใช้ระบอบเศรษฐกิจแนวทุนนิยมเสรี การดำเนินนโยบายต่างประเทศแนวเสรีนิยมของประธานาธิบดีปาร์คนั้นเธอพยายามขยายและยกระดับความร่วมมือกับนานาประเทศทั่วโลก นโยบายต่อเกาหลีเหนือก็เป็นแนว Solf-line ในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นได้รับการศึกษาและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี จากสถิติในปี 2012 พบว่าประชาชนเกาหลีใต้ได้รับการศึกษาร้อยละ 97.9 และมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 30,801 ดอลลาร์สหรัฐ/ ปี หรือประมาณ 79,560 บาท / เดือน  (www.worldbank.org/., 2013)

เอกสารอ้างอิง

BBC News. (2013). South Korea election: Park Geun-hye defeats Moon Jae-in. [online]. Available:http//www.bbc.co.uk/news/world-asia-20780282

Saenuri Party. (2013). Platform. [online]. Available:http//www.saenuriparty.kr/web/eng/partyPlatform/party.do

The Korea Herald. (2013). Park in the Polls. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20131217000483

www.worldbank.org/. (2013)  GDP per capita (current US$).    [online].  Available: http//www. www.worldbank.org/.

 

Leave a Comment