191 views

จีนจะใช้แนวการพัฒนาการเกษตรแบบใหม่


สำนักข่าว Xinhua ของทางการจีน รายงานว่า จีนจะใช้แนวทางการพัฒนาแบบใหม่ในการทำให้การเกษตรทันสมัย (agricultural modernization) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ มีความเป็นองค์รวม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

จากเอกสารเผยแพร่โดยคณะกรรมาธิการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการ สร้างความก้าวหน้าอย่างสำคัญในการสร้างความทันสมัยด้านการเกษตรภายในปี 2020 เพื่อเป็นการรองรับการสร้างสังคมที่รุ่งเรืองอย่างเป็นทางสายกลาง

โดยประสิทธิภาพของส่วนนำออกจะได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะรองรับความมั่นคงปลอดภัยและซับพลายของเมล็ดพันธุ์ ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการลดช่องว่างระหว่างรายได้ของเมืองกับชนบทด้วย
นอกจากนั้นยังได้มีการเน้นความคิดทางธุรกิจแบบสร้างสรรค์ (blue sky thinking) และการปฏิรูปภาคอุปทานเชิงโครงสร้างของภาคการเกษตรด้วย

Leave a Comment