188 views

จีนเห็นควรให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแสดงบทบาทมากขึ้น และผ่านมติต่อกรณีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ


สำนักข่าว Xinhua ของทางการจีนรายงานว่า จีนเห็นควรให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแสดงบทบาทมากขึ้น และผ่านมติต่อกรณีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ

 

 

 

 

 

 

Wang Yi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวภายหลังหารือกับ John Kerry รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 2 วัน

รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวว่า มติของคณะมนตรีความมั่นคงควรจะช่วยนำประเด็นนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีกลับสู่โต๊ะเจรจามากกว่าจะสร้างความตึงเครียดหรือนำไปสู่ความวุ่นวาน
โดยทางการจีนมีเจตนารมณ์ที่จะรักษาการเจรจาและการปรึกษาหารือสำคัญต่าง ๆ กับทุกฝ่ายรวมทั้งสหรัฐฯ

อนึ่งการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือถือเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและระบบการป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ ซึ่งจีนต่อต้านการเคลื่อนไหวดังกล่าว

Leave a Comment