208 views

ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ กำลังพิจารณาฟื้นฟูความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคีระหว่างกัน


เกาหลีใต้กำลังพิจารณาฟื้นฟูข้อตกลงแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราระหว่างประเทศกับญี่ปุ่นที่ได้ปล่อยให้สัญญาหมดอายุไปในปีที่ผ่านมา

นาย Yoo Il- hoo ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง เกาหลีใต้ กล่าวต่อข้อคำถามในที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้ว่า จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับความกดดันใด ๆที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย หลังจากที่สหรัฐได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา กลยุทธ์การตอบสนองมีความสำคัญ แม้ผลกระทบอาจจะมีจำกัด นาย Yoo Il- hoo ยังอ้างถึงข้อตกลงกับญี่ปุ่นด้านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินฉุกเฉิน (emergency currency swaps) เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเกาหลีใต้ที่จะขยายการเตรียมการดังกล่าว

หลังจากที่เกิดวิกฤตสกุลเงินในเอเชีย ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ได้บรรลุข้อตกลงในปี 2001 ในการแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์กับวอน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบทางเดียว (one-way) และในเวลาต่อมาได้พัฒนาเป็นการแลกเปลี่ยนแบบสองทาง (two-way) มีวงเงินสินเชื่อภายใต้ข้อตกลงแลกเปลี่ยน จำนวน 7 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม วงเงินนี้ค่อย ๆ ปรับลดลง และข้อตกลงได้ถูกยกเลิกในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2015 เนื่องจากทั้งสองประเทศมีเงินสำรองเงินตราต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่เย็นชาระหว่างกัน

แหล่งที่มา:  http://asia.nikkei.com/Japan-Update/Incoming-finance-chief-hints-at-reviving-currency-swap-with-Tokyo

Leave a Comment