265 views

อาน โช-ซูแสดงวิสัยทัศน์ เน้นเรื่อง “การเติบโตอย่างยุติธรรม” ทางเลือกใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้า


นายอาน โช-ซู (Ahn Cheol-soo) ให้คำมั่นว่าการสร้าง “การเติบโตอย่างยุติธรรม” เป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก

นายอานได้กล่าวถึงแนวนโยบายของตนถ้าเขาตั้งพรรคใหม่ว่าเขามีจุดยืนอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มบริษัทใหญ่ที่มีบางครอบครัวเป็นเจ้าของได้ผูกขาดทางธุรกิจและปิดกั้นโอกาสบริษัทขนาดเล็ก

“โครงสร้างตลาดทุกตลาดต้องอยู่บนฐานของการแข่งขันอย่างยุติธรรม ไม่ใช่มีผู้ขายเพียงไม่กี่ราย ฉันเชื่อว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะได้รับโอกาสในการเติบโตเป็นบริษัทใหญ่”

“การศึกษาคือกุญแจสำคัญในการช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ที่หางานทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่คำนึงถึงรายได้ของครอบครัวพวกเขา” นายอานกล่าวที่รัฐสภาเกาหลีใต้

เขายังเน้นถึงความสำคัญของการปฏิรูปทางการเมืองโดยใช้หลักเหตุผล ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาและจีนและพรรคใหม่แนวเสรีนิยมนี้จะสามารถได้ชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2017 (Yi Whan-woo, 2015).

เอกสารอ้างอิง

Yi Whan-woo (2015). Ahn vows to focus on ‘fair growth’. [Online] Available http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/12/116_194113.html.

Leave a Comment