227 views

ผู้บริหารจากเกาหลีใต้ถูกจัดในอันดับ 5 จากผู้บริหารจากทั่วโลก


3

ภาพจาก Website: www.seanews.com.tr

สรุปข่าว – บริษัท Deloitte Touche Tohmatsu ได้สำรวจ 550 CEO และผู้บริหารจากทั่วโลก โดยผู้บริหารจากเกาหลีใต้ถูกจัดในอันดับ 5 จากผู้บริหารจากทั่วโลก ซึ่งผู้บริหาจากเกาหลีใต้ยังคงตามหลังผู้บริหารจากจีน สหรัฐฯ เยอรมัน และญี่ปุ่น อย่างไรก็ในอีก 5 ปีข้างหน้า Deloitte Touche Tohmatsu ได้คาดการณ์ว่าผู้บริหารจากอินเดียที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 11 ในขณะนี้ อาจจะก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับ 5 แทนที่ผู้บริหารจากเกาหลีใต้ก็เป็นได้

แหล่งที่มา Website: english.chosun.com Retrieved December 15, 2015

Leave a Comment