255 views

การเปลี่ยนแปลงระเบียบการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


ระเบียบการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในหลายประการ ประการแรก ประเทศในภูมิภาคเอเชียกำลังเปลี่ยนจากที่ใช้เงินดอลล่าร์สหรัฐฯเป็นเงินสกุลหลักในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน ใช้ในการชำระเงิน ชำระหนี้การค้าและการลงทุน รวมทั้งใช้เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศ มาเป็นการใช้เงินหยวนของจีนแทนมากขึ้น เนื่องจากระบบการเงินของสหรัฐอเมริกามีความไม่แน่นอน อีกทั้งการเติบโตของอิทธิพลของจีนในตลาดการเงินทั่วโลกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ จีนยังได้นำเสนอมาตรการริเริ่มอื่น ๆ มากมายที่มุ่งเน้นการตลาด รวมถึงแผนการที่จะเปิดเสรีระบบการเงินของประเทศและอัตราดอกเบี้ย สิ่งเหล่านี้ ทำให้ IMF กำลังจะตัดสินใจเกี่ยวกับ Special Drawing Rights (SDR) basket  โดยจะรวมเงินหยวนใน new SDR basket ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่จะถึงนี้

ประการที่สอง ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ คือ การที่จีนเป็นผู้นำในการก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เนื่องจากการจัดตั้ง AIIB นี้เป็นการท้าทายอำนาจธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ที่มีบทบาทอยู่ก่อนแล้วในการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการในระดับภูมิภาค และ AIIB ยังเป็นธนาคารความร่วมมือแบบพหุภาคีแห่งแรกที่ไม่มีสหรัฐฯเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ประการที่สาม คือ แม้จีนจะมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในระบบการเงินของภูมิภาค ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯก็ได้พยายามที่จะเพิ่มอิทธิพลของตนมากขึ้นในระบบการเงินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยเช่นเดียวกัน เห็นได้จากการแสดงบทบาทนำในการสร้างข้อตกลง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งได้ข้อสรุปไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา การเกิดขึ้นของ TPP นี้ จะเป็นปัจจัยเอื้อให้สหรัฐฯสามารถมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น เพราะด้วยระบบการเงินที่ยึดกฎ TPP จะก่อให้เกิดการผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการไหลของเงินทุนนำไปสู่การลงทุนข้ามแดนมากขึ้น ดังนั้น สหรัฐฯจะมีอิทธิพลที่มากขึ้นในการลงทุนทางตรงในภูมิภาค

จะเห็นได้ว่า การแข่งขันแสดงบทบาทด้านภูมิศาสตร์ทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯและจีนกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงระเบียบการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ช่วงนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับเอเชียเพราะสหรัฐฯ และจีนพยายามที่จะใช้อิทธิพลของพวกเขาในภูมิภาค

แหล่งที่มาข่าว: http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Changing-the-financial-order-in-Asia-Pacific?page=1

Leave a Comment